en +30 210 42 26 231 info@travelspot.gr

Αυξημένος έλεγχος σε τουρίστες από τη Ρωσία | ΚΥΑ

Με γνώμονα την υγειονομική ασφάλεια των τουριστών, των εργαζομένων στον κλάδο του Ελληνικού Τουρισμού καθώς και των πολιτών , αποφασίστηκε η τροποποίηση της πολιτικής αφίξεων από τη Ρωσία.
Συγκεκριμένα, λόγω της εξάπλωσης της μετάλλαξης Δ του SARS-CoV-2 στη Ρωσία, από τις 30 Ιουνίου 2021 και εξής όλοι οι ταξιδιώτες οι οποίοι φτάνουν στην Ελλάδα προερχόμενοι από τη Ρωσία θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση αρνητικού τεστ PCR ή rapid test. Το μέτρο αυτό είναι υποχρεωτικό και ισχύει για όλους τους τουρίστες από τη Ρωσία, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε όχι.
Επιπλέον, όλοι οι ταξιδιώτες από τη Ρωσία θα υποβάλλονται σε τεστ κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα.
H ΚΥΑ
H ΚΥΑ ως εξής:
“Άρθρο μόνο1. Στην παρ. 2 του άρθρου τρίτου της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.39840/25.6.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2742) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται νέο προτελευταίο εδάφιο, ως προς τις προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα των μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και η παρ. 2 διαμορφώνεταιως εξής:
adv
«2. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτωςυπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, οφείλουν:α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσά-ρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στηνελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανικήή ρωσική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσιααρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το πιστο-ποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμοτου προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο,τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου, τον αριθμό τωνδόσεων και την ημερομηνία διεξαγωγής τους ήβ) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηρι-ακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19,που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικούή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος είτε κατόπιν ελέγχουμε τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊούCOVID-19 (rapid test) βα) εντός των τελευταίων εβδο-μήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στηνΕλλάδα ως προς τον εργαστηριακό έλεγχο με PCR καιεντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την άφιξή τουςστην Ελλάδα ως προς τον έλεγχο με rapid test, ββ) απόεργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευ-σης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής,εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθείαπό την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώραςκαι βγ) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στηνελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανικήή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματε-πώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στοδιαβατήριο.Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, φέρουν πι-στοποιητικό νόσησης κατόπιν εργαστηριακού ελέγχουμε τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείαςανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται τριάντα (30) ημέρεςμετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρ-κεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσιααρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήριααναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημό-σια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον ταιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από τηναρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας. Το πιστο-ποιητικό νόσησης έχει συνταχθεί στην ελληνική, αγγλική,γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσακαι περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου,όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο.Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς την Ελλάδα δύνανταινα φέρουν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, Ψηφιακό Πι-στοποιητικό COVID-19 της από 30.5.2021 Πράξης Νο-μοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε μετο άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95), είτε αντίστοιχωνρυθμίσεων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-σης, στο οποίο περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τονεμβολιασμό ή το αποτέλεσμα του τελευταίου ελέγχου μετη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή ερ-γαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για τον κορωνο-ϊό COVID-19, ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,κατά περίπτωση, τηρουμένων των προβλεπόμενων στηνπαρούσα παράγραφο χρονικών διαστημάτων.Ειδικώς οι μόνιμοι κάτοικοι Μαυροβουνίου εισέρχο-νται στη Χώρα υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να έχουνολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημε-ρών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και β) ναέχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχομε τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19. Τα ανωτέ-ρω αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στιςπερ. α) και β).Ειδικώς οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρωσικής Ομοσπονδίαςεισέρχονται στη Χώρα υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) ναέχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχομε τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 ή σε έλεγχομε τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊούCOVID-19 (rapid test), όπως αποδεικνύεται σύμφωνα μετα προβλεπόμενα στην περ. β) του πρώτου εδαφίου, καιβ) να διαγιγνώσκονται αρνητικοί σε υποχρεωτικό εργα-στηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή έλεγχο με τη χρή-ση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19(rapid test) στα σημεία εισόδου στη Χώρα, εφαρμοζο-μένων αναλογικώς ως προς τα κλιμάκια ελέγχου, τηνπαραμονή σε χώρο της πύλης ελέγχου μέχρι την έκδοσητου αποτελέσματος του ελέγχου και τον υποχρεωτικόπροσωρινό περιορισμό σε περίπτωση θετικού αποτε-λέσματος του ελέγχου των παρ. 5, 6 και 7.Η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου ισχύει καιγια ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω».2. Η παρούσα ισχύει από την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021,και ώρα 6:00.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.Αθήνα, 27 Ιουνίου 2021″.

Post Views:
3

Source: money-tourism.gr

Original article: Αυξημένος έλεγχος σε τουρίστες από τη Ρωσία | ΚΥΑ.

Proceed Booking