en +30 210 42 26 231 info@travelspot.gr

Αυτά είναι τα πρωτόκολλα για Συνέδρια, Καζίνο, Κρουαζιέρα, Ημερόπλοια, Μουσεία και Επαγγελματικά Σκάφη | ΦΕΚ

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν χθες τα μέτρα προστασίας, πρωτόκολλα και κανονισμοί λειτουργίας για Συνέδρια, Καζίνο, Κρουαζιέρα, Ημερόπλοια, Μουσεία και Επαγγελματικά Σκάφη, ενώ από σήμερα ο ελληνικός Τουρισμός έχει επανεκκινήσει…

Το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ δημοσιεύει τα ισχύοντα για τους τομείς αυτούς και ολόκληρο το ΦΕΚ για περαιτέρω λεπτομέρειες και κλάδους.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ

α) Επιτρέπεται η διενέργεια περιηγητικών ταξιδιών κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας, και ο κατάπλους τους στην ελληνική Επικράτεια, εφόσον προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα.

β) Εφόσον το περιηγητικό ταξίδι εκκινεί από την Ελλάδα, η έναρξή του πραγματοποιείται αποκλειστικά στους λιμένες (home port) Πειραιά, Κέρκυρας, Λαυρίου και Ηρακλείου, ενώ ο κατάπλους των κρουαζιερόπλοιων σε ενδιάμεσους προορισμούς «transit ports», πραγματοποιείται αποκλειστικά στους λιμένες που αναφέρονται στον κατάλογο που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https:// www.yna n.gr/el/).

γ) Εφόσον στη διάρκεια της προγραμματισμένης περιήγησής τους καταπλεύσουν σε χώρες για τις οποίες ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα, κατά την επιστροφή τους στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους, χωρίς κατάπλου σε ελληνικά λιμάνια. Αν κατά τον κατάπλου δε διενεργήθηκε αποβίβαση επιβατών και οιαδήποτε διεπαφή των επιβαινόντων στις χώρες αυτές, κατά την επιστροφή τους στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με κατάπλους σε ελληνικά λιμάνια, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των πλοιάρχων των πλοίων στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές των λιμένων που επιθυμούν να καταπλεύσουν.

adv

δ) Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, οι φορείς διαχείρισης των λιμένων της παρούσας καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται στις ανωτέρω περιπτώσεις της παρούσης, καθώς και κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση και την παραμονή του πλοίου σε επόμενα λιμάνια του περιηγητικού ταξιδιού εντός της ελληνικής Επικράτειας να τηρούν τα οριζόμενα στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28690/10.5.2021 όμοια «Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων – πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: ΩΝΠΔ465ΦΥΟ-Ο5Χ).

Τα κρουαζιερόπλοια που δεν διενεργούν κρουαζιέρα επιτρέπεται να ελλιμενίζονται, κενά επιβατών, σε λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας, στα λιμάνια Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας καθώς και σε θαλάσσιο χώρο έξωθεν των λιμένων της χώρας. Επίσης, επιτρέπεται ο κατάπλους τους σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου, προς τον σκοπό διενέργειας εργασιών επισκευών και συντήρησης. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται ο απόπλους των πλοίων για τον ελλιμενισμό τους σε λιμένα επιλογής τους μεταξύ των ως άνω προαναφερόμενων. Οι Πλοίαρχοι, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων που παραμένουν σε ελλιμενισμό σε ελληνικούς λιμένες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς και με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων για τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊούCΟνΙD-19, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/) και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/).
Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα απαγόρευσης εισόδου προσώπων στη χώρα από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ, ΕΔΩ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ

Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιερόπλοιων, που μετακινούνται εντός ελληνικής Επικράτειας, διασφαλίζεται:

α) Η διενέργεια ταξιδίου:

αα) για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο αυτών,

αβ) για πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), για τα οποία η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο και

αγ) για πλοία με αριθμό καμπίνων άνω των δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15), για τα οποία μία εξ αυτών διατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν άνω των δεκαπέντε (15) διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο (2) εξ αυτών.

β) Η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.

Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με κατ’ ανώτατο όριο το ογδόντα τοις εκατό (80%) του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα μέτρα της παρ. 3.
Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, καθώς και τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων ςΟνΙΟ-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/Θ1/ ).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΩΝ

Γενικοί κανόνες

Ι. Προσωπικό: ν” Θερμομετρείται κατά την είσοδο και φέρει υποχρεωτικά μάσκα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. ✓ Πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού τεστ δυο φορές (2) την εβδομάδα.

Χώρος: ο χώρος του καζίνο καθαρίζεται και απολυμαίνεται σύμφωνα με προτυποποιημένο αναρτημένο και ελεγχόμενο πρόγραμμα (που καθορίζει τη συχνότητα και τις επιφάνειες) τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του όσο και με την λήξη της ημερήσιας λειτουργίας. Το πλάνο ελέγχου επιδεικνύεται στις αρχές ελέγχου.

Παράλληλα υπάρχουν παντού

αντισηπτικά σκευάσματα >70% αλκοόλη προκειμένου να διευκολύνονται προσωπικό και πελάτες να το εφαρμόζουν πριν, κατά τη διάρκεια και αφού αγγίξουν μάρκες παιχνιδιών, κάρτες και άλλες συχνά αγγιζόμενες επιφάνειες
αναρτημένες οδηγίες για τους βασικούς κανόνες υγιεινής (αποφυγή αγγίγματος προσώπου, αναπνευστική υγιεινή, αντισηψία χεριών) σήμανση των αποστάσεων του 1,5μ
σχετικές ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Ο χώρος επιθεωρείται από εκατοντάδες κάμερες καθώς και από περιπολίες εξειδικευμένου προσωπικού που φροντίζει για την τήρηση των κανόνων και των αποστάσεων ενημερώνοντας και υποδεικνύοντας τακτικά στους επισκέπτες τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας. Τα δεδομένα από τις κάμερες ασφαλείας καθώς και τα αρχεία των επισκεπτών διατηρούνται (με βάση τον GDPR) για είκοσι ημέρες και είναι στη διάθεση του ΕΟΔΥ για τυχόν ιχνηλάτηση επαφών στην περίπτωση που υπάρξει θετικό κρούσμα της νόσου COVID-19.

Συνεχείς μετρήσεις των εισερχομένων από το προσωπικό ασφαλείας και χρήση του λογισμικού των slots machines για παρακολούθηση της μετακίνησης των πελατών στην αίθουσα.

Ειδικοί κανόνες Αφορά τα καζίνο ειδικά και επιπρόσθετα από τους ισχύοντες γενικούς κανόνες και περιορισμούς i. Παιγνιομηχανήματα : Αυστηρή τήρηση των υγειονομικών αποστάσεων μεταξύ των θέσεων ηλεκτρονικών παιγνίων ακόμη και εάν χρειάζεται ένας αριθμός καθισμάτων να καταργηθεί.

Η τοποθέτηση διαχωριστικών δεν συνιστάται στα καζίνο. Τα καζίνο διεθνώς εφαρμόζουν πρακτικές χώρου και απόστασης μεταξύ των θέσεων καθώς και ειδικές μορφές διάταξης όπως carousel κλπ. (τα διαχωριστικά παραπετάσματα εφαρμόζονται σε μικρότερους χώρους όπως τα καταστήματα του ΟΠΑΠ τα οποία δεν μπορούν να τηρήσουν τις αποστάσεις). Σε κάθε περίπτωση η χρήση διαχωριστικών Θα μπορούσε να εφαρμοστεί μερικώς και εναλλακτικά, όπου η χωροταξική διάταξη το επιβάλει. Διαχωριστικός ακρυλικός υαλοπίνακας θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στη ρεσεψιόν κατά την είσοδο των πελατών.

Καθαρισμός και απολύμανση ηλεκτρονικών μηχανήματων τυχερών παιχνιδιών (π.χ. κουλοχέρηδες, παιχνίδια οθόνης αφής) μεταξύ χρήσεων. Εναλλακτικά τοποθέτηση καλυμμάτων (πχ μεμβράνης) που αφαιρείται μετά από κάθε χρήση. Η επιλογή των απολυμαντικών θα πρέπει να γίνεται με βάση την αποτελεσματικότητά τους έναντι ελυτροφόρων ιών και την συμβατότητα των σκευασμάτων με τον υπάρχοντα εξοπλισμό σύμφωνα με οδηγίες του κατασκευαστή.

Επιτραπέζια παίγνια: 0 ανώτατος αριθμός θέσεων θα είναι 4 για τις Ρουλέτες (αντί 7) και 3 για τα μικρότερα επιτραπέζια όπως Πόκερ, Μπλακ Τζακ (αντί 7) ώστε να εξασφαλίζεται η απόσταση του 1.5 μέτρου μεταξύ των παικτών.

Το προσωπικό Θα φέρει υγειονομική μάσκα προστασίας και θα προσφέρει στους παίκτες αντισηπτικό κατά την άφιξη τους στο τραπέζι παροτρύνοντας για τη χρήση του τόσο στην αρχή όσο και στα μεσοδιαστήματα που βρίσκεται στη θέση.

Αποθαρρύνεται η κοινή χρήση αντικειμένων που είναι δύσκολο να καθαριστούν ή να απολυμανθούν. Κοινά αντικείμενα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση από προσωπικό ή πελάτες. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει επάρκεια αντικειμένων.

Τα αντικείμενα που δεν καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα (π.χ. κάρτες), τοποθετούνται σε μια καθορισμένη ξεχωριστή περιοχή για τουλάχιστον 72 ώρες πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

Υφασμάτινες επιφάνειες θα πρέπει να απολυμαίνονται με τη χρήση μηχανής ατμού.

Ενθάρρυνση πληρωμής με κάρτα. Σε περίπτωση χρήσης μετρητών Θα πρέπει να συστήνεται στον πελάτη να τα τοποθετεί σε δίσκο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή.

ΙΙΙ. Ειδικός περιορισμός για τους χώρους παιγνίων: Το Θέμα της κυκλοφορίας είναι ουσιώδες στα καζίνο δεδομένου ότι ανά πάσα στιγμή ένα ποσοστό επισκεπτών αλλάζει παίγνιο, είδος παιγνίου, μετακινείται στο εστιατόριο ή το μπαρ, κινείται στο ταμείο προκειμένου να εισπράξει η να εξαργυρώσει τα loyalty points του, κλπ. Ανά πάσα στιγμή ο αριθμός των επισκεπτών σε μια περιοχή δεν δύναται να υπερβαίνει το 1 άτομο ανά 2,2 τετραγωνικά μέτρα.

Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα μπαρ των καζίνο λειτουργούν με βάση τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανόνες και περιορισμούς των χώρων αυτών που έχουν εκδοθεί και διέπουν τα εν λόγω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως αυτόνομες επιχειρήσεις.

Για το κλιματισμό εφαρμόζονται οι οδηγίες της εγκυκλίου: «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων», 24/04/20, https://eody.goν.gr/ωρ-content/uploads/2020/05/klimatistika-covidl9.pdf) & [ΑΘήνα, 23-04-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 26635(ΑΔΑ: 9ΙΥΧ465ΦΥΟ-9ΗΣ)].

Τα καζίνο υποχρεούνται να έχουν Σχέδιο Διαχείρισης Υπόπτου Κρούσματος.

Ορισμός ένα μέλους του προσωπικού για κάθε βάρδια που Θα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση κρούσματος COVID-19. “Ολο το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και πώς να επικοινωνήσει μαζί του. Σε περίπτωση που άτομο του προσωπικού ή πελάτης εμφανίσει συμπτωματολογία συμβατή με νόσο ς0ν1Ο-19 οδηγείται σε ορισμένο απομονωμένο και καλώς αεριζόμενο χώρο, φοράει μάσκα χειρουργική και καλείται άμεσα ο συνεργαζόμενος ιατρός για κλινική εκτίμηση και περαιτέρω αντιμετώπιση. Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός (set: μάσκα χειρουργική ή respirator, προστασία προσώπου/ματιών, προστατευτική ρόμπα, γάντια) Θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για τη χρήση του από τους επαγγελματίες που Θα διαχειριστούν το περιστατικό. Μετά την αποχώρηση του κρούσματος προς υγειονομική μονάδα, ακολουθείται καθαριότητα, απολύμανση και απόρριψη χρησιμοποιημένων υλικών (εξοπλισμός, μαντήλια) με ασφαλή τρόπο https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoy-ektethei-ston-io-sars-cov-2/

Προσωπικό που εμφανίζει συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης δεν προσέρχεται για εργασία. Συστήνεται η παρακολούθηση από ιατρό και επανέρχεται στην εργασία του εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του ΕΟΔΥ.

Για το προσωπικό των καζίνο είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας και ασπίδας προσώπου.

Οι ίδιες οδηγίες δύναται να εφαρμοστούν τόσο στα μικρά όσο και στα μεγάλα καζίνο, με μόνη εξαίρεση την ύπαρξη των διαχωριστικών παραπετασμάτων.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τα επιστημονικά / επαγγελματικά και λοιπά συνέδρια Θα μπορούν να διεξάγονται με υβριδικό τρόπο, δηλαδή Θα υπάρχει παράλληλα: ο φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στον χώρο του συνεδρίου με όλους τους υγειονομικούς κανόνες που περιγράφονται στη συνέχεια και ο ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους. • Σε περίπτωση που για επιδημιολογικούς λόγους επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση συνεδρίων με φυσική παρουσία, το συνέδριο δεν Θα αναβάλλεται / ματαιώνεται, αλλά Θα μετατρέπεται αυτόματα σε καθ’ ολοκληρία διαδικτυακό. • Ο διοργανωτήςέ ει τ ν επιλογή να διοργανώσει εξαρχής ένα συνέδριο αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. χωρίς φυσική παρουσία. • Δεν επιτρέπονται τα συνέδρια μόνο με φυσική παρουσία, χωρίς ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση. • Φυσική παρουσία επιτρέπεται μόνο σε Πανελλήνια, περιφερειακά και τοπικά συνέδρια. Επιτρέπονται διεθνή συνέδρια με φυσική παρουσία ξένων συνέδρων σύμφωνα με τις ταξιδιωτικές οδηγίες για τις διεθνείς μετακινήσεις. Επιτρέπεται η πρόσκληση περιορισμένου αριθμού διακεκριμένων αλλοδαπών ομιλητών, όπου αυτό χρειάζεται. • Στην περίπτωση της φυσικής παρουσίας συνέδρων από το εξωτερικό απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι (ύπαρξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν πραγματοποιήσειταχεία δοκιμασία αντιγόνου (rapid τεστ) ή δοκιμασία RT-PCR test • Εντός του Συνεδριακού Κέντρου ορίζεται συντονιστής για τη διαχείριση ενδεχόμενου κρούσματος COVID-19 • Κοντά στην είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου ορίζεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος με παράθυρο, προκειμένου να αποτελέσει χώρο απομόνωσης των ενδεχόμενων κρουσμάτων, ο οποίος Θα είναι εφοδιασμένος με υγειονομικό υλικό όπως μάσκες, χαρτομάντηλα/χειροπετσέτες, κλειστό ποδοκίνητο κάδο, νιπτήρα με υγρό σαπούνι. Η πόρτα του εν λόγω χώρου π έπει να πα α ένει διαρκώς κλειστή και ηείσοδο ς πρέπει να περιορίζεται μόνο σε προσωπικό εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών COV1D-19. • Οι διοργανωτές τηρούν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων στο Συνέδριο ώστε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ιχνηλάτησης επαφών επί επιβεβαιωμένου κρούσματος. • Οι διοργανωτές των συνεδρίων σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας φέρουν την ευθύνη της πραγματοποίησης σε όλους τους παρευρισκόμενους στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου (συνέδρους, προσωπικό εταιρείας διοργάνωσης συνεδρίου, προσωπικό καθαριότητας, προσωπικό χορηγών συνεδρίου κ.λπ.) rapid test (εγκεκριμένα αντιγονικά τεστ) κατά την έναρξη του Συνεδρίου. Επιπλέον, συνίσταται η πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) μετά το πέρας της τρίτης ημέρας του Συνεδρίου. • Ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία περιορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του συνεδρίου τηρώντας τις αποστάσεις του ενάμισι (1,5) μέτρου προς όλες τις κατευθύνσεις, με μέγιστο αριθμό ατόμων στην αίθουσα (συ μπεριλαμβανομένου του προσωπικού) τα πενήντα (50) άτομα, στην περίπτωση που το επιτρέπει το εμβαδόν της αίθουσας.
Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους (υπάλληλοι, τεχνικοί, ασφάλεια), για τους συνέδρους και μια τους ομιλητές. Εναλλακτικά, ο ομιλητής μπορεί να μην φοράει μάσκα κατά την διάρκεια της ομιλίας του, υπό τον όρο ότι στο podium υπάρχει προστατευτικό πέτασμα (plexiglass), το οποίο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς μεταξύ δύο ομιλητών .

Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι σύνεδροι, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο δια ζώσης πρέπει να έχουν την δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονικά εγγραφή μιας διαθέσιμης Θέσης στην αίθουσα του συνεδρίου και για την συνεδρία που επιθυμούν. Οι εγγραφές για φυσική παρουσία, περιορίζονται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας, τη δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακών τεστ και με βάση την απόσταση των καθήμενων συνέδρων. Δεν Θα επιτρέπεται η είσοδος σε συνέδρους, που δεν έχουν κάνει εγγραφή, εκτός αν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις. Η είσοδος των συνέδρων στην αίθουσα Θα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας συνέδρου. Στην αίθουσα Θα βρίσκονται μόνο οι πρόεδροι/ομιλητές της συνεδρίας, οι επιτρεπόμενοι σύνεδροι καιτο προσωπικό.
Η επικοινωνία των συμμετεχόντων με τη Γραμματεία / τους Διοργανωτές του συνεδρίου αλλά και τις Υπηρεσίες του Συνεδριακού Κέντρου γίνεται τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά για οποιοδήποτε Θέμα προκύψει, προκειμένου να μειωθούν οι ανάγκες μετακίνησης των συνέδρων/ομιλητών για συνάντηση με τις υπηρεσίες της διοργάνωσης, όπως λογιστήριο, γραμματεία του Συνεδρίου, parking κλπ. • Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή πιστοποιητικών Θα γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 5Μ5, μέσου κοινωνικής δικτύωσης).

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο συνεδριακός χώρος Θα είναι αποκλεισμένος και απόλυτα ελεγχόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια των σταδίων προετοιμασίας και αποξήλωσης και η πρόσβαση Θα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα που φέρουν σχετικό καρτελάκι.
λπαντες οι εργαζόμενοι Θα πρέπει να φέρουν το καρτελάκι σε εμφανές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας καθώς και κατά την περίοδο λειτουργίας του συνεδρίου. Πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι (με σκανάρισμα στο καρτελάκι του φέροντος), προκειμένου να διασφαλισθεί η είσοδος στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου μόνο των διαπιστευμένων ατόμων.
Τα καρτελάκια μια τους συνεργάτες και τις κατασκευαστικές εταιρείες / τεχνικό προσωπικό, Θα παραλαμβάνονται ατομικά κατά την άφιξή τους στο Συνεδριακό Κέντρο και μόνο εφόσον έχουν αποστείλει στους διοργανωτές τα απαραίτητα στοιχεία εντός των ενδεδειγμένων χρονικών ορίων.
Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του συνεδρίου Θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Αυτό ενδέχεται να επιφέρει την ανάγκη για κυλιόμενα ωράρια εργασίας στα συνεργεία και το τεχνικό προσωπικό, ειδικά στην περίπτωση ιδιαίτερης και πολύπλοκης προετοιμασίας, προς αποφυγή συγχρωτισμού.
Η εταιρεία Security και ο υπεύθυνος του συνεδρ ιακού κέντρου πραγματοποιούν ελέγχους στους χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του συνεδρίου, προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση και εφαρμογή όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας καθώς και κοινωνικής αποστασιοποίησης. • Η χρήση μάσκας και η τήρηση των κανόνων υγιεινής είναι υποχρεωτική από όλα τα συνεργεία και το τεχνικό προσωπικό.

Γ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας (1ο) συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή πιστοποιητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 5Μ5, μέσου κοινωνικής δικτύωσης).
Η γραμματεία του συνεδρίου τοποθετημένη σε εμφανή και άνετο χώρο Θα φέρει στο μπροστινό της μέρος plexiglass για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων. • Το προσωπικό, που θα στελεχώνει τη γραμματεία του συνεδρίου, θα φοράει υποχρεωτικά μάσκα. • Μπροστά από κάθε άτομο του προσωπικού της γραμματείας Θα υπάρχει αντισηπτικό υγρό.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία περιορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του συνεδρίου τηρώντας τις αποστάσεις του 1,5 μέτρου προς όλες τις κατευθύνσεις, με μέγιστο αριθμό ατόμων στην αίθουσα (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού) τα πενήντα (50) άτομα, όταν το εμβαδόν της αίθουσας το επιτρέπει.
Εάν δεν υπάρχουν κενά μεταξύ των καθισμάτων (π.χ. αίθουσες αμφιθεάτρων) παραμένουν κενά τα καθίσματα δίπλα και εκατέρωθεν κάθε καθήμενου. Γίνεται σαφής σήμανση των καθισμάτων, που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. • Δεν επιτρέπεται η παρουσία ορθίων εντός των αιθουσών. • Η είσοδος των συνέδρων και των ομιλητών στην αίθουσα θα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας συνέδρου. Στην αίθουσα θα βρίσκονται μόνο οι πρόεδροι/ομιλητές της συνεδρίας, ο επιτρεπόμενος αριθμός συνέδρων και τεχνικό προσωπικό. • Απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ή προσωπικό υποστήριξης του συνεδρίου. • Εντός της αίθουσας θα υπάρχει άτομο του προσωπικού, το οποίο Θα ελέγχει την τήρηση των μέτρων προστασίας από τους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού του ξενοδοχείου/catering/οπτικοακουστικών, καθώς και τον αριθμό των διαθέσιμων Θέσεων για την αποφυγή εισόδου υπεράριθμων. • Το προσωπικό που θα βρίσκεται στην αίθουσα και Θα διανέμει το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων Θα απολυμαίνει το μικρόφωνο μετά από κάθε ερώτηση. • Δημιουργούνται ξεχωριστοί χώροι συναντήσεων για Β2Β meetings, εφόσον κριθεί απαραίτητο, όπου ακολουθούνται οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης (π.χ. χρήση μάσκας), προς αποφυγή συνωστισμού • Απαγορεύεται η λήψη φαγητού στην αίθουσα του συνεδρίου. • Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα (σύνεδροι, υπάλληλοι, τεχνικοί, ασφάλεια κλπ.)

ΠΑΝ ΕΛ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ • Στο πάνελ (Προεδρείο) θα έχουν τοποθετηθεί καρέκλες σε ικανή απόσταση μεταξύ τους και θα υπάρχουν αντισηπτικά για όλους τους Συντονιστές/Προέδρους. Τα νερά που Θα βρίσκονται στο τραπέζι του Προεδρείου Θα είναι εμφιαλωμένα και ατομικά και Θα αλλάζουν ταυτόχρονα με την αλλαγή του Προεδρείου.

Υπεύθυνο για την αλλαγή των νερών και των σκευών είναι το προσωπικό του συνεδριακού χώρου ή του Συνεδριακού Κέντρου ή της υπηρεσίας catering εναλλακτικά.
Τα επιτραπέζια μικρόφωνα του Προεδρείου Θα καθαρίζονται από το προσωπικό της εταιρείας οπτικοακουστικών, που υποστηρίζει το συνέδριο μετά το πέρας κάθε συνεδρίας. Το ίδιο ισχύει και για τα μικρόφωνα πέτου/ασύρματα που τυχόν χρησιμοποιηθούν.
Στο podium τα μικρόφωνα καθώς και τα χειριστήρια, που χρησιμοποιούνται για τις παρουσιάσεις των ομιλητών, Θα καθαρίζονται μετά το πέρας κάθε ομιλίας από το προσωπικό της εταιρείας οπτικοακουστικών, που υποστηρίζει το συνέδριο βάση των διαδικασιών ασφαλείας/προστασίας που τους διέπει. Επίσης το νερό που Θα βρίσκεται στο podium θα είναι εμφιαλωμένο και ατομικό και θα αλλάζει ταυτόχρονα με την αλλαγή του ομιλητή.
Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για το Προεδρείο και για τους ομιλητές. Εναλλακτικά, ο ομιλητής μπορεί να μην φοράει μάσκα κατά την διάρκεια της ομιλίας του, υπό τον όρο ότι στο podium υπάρχει προστατευτικό πέτασμα (plexiglass), το οποίο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς μεταξύ δύο ομιλητών .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΜΙΛΙΩΝ

Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη Γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο. • Η γραμματεία του Preview Desk Θα φέρει στο μπροστινό της μέρος plexiglass για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων και Θα υπάρχουν αντισηπτικά. • Μπροστά από κάθε άτομο του προσωπικού της γραμματείας Θα υπάρχει αντισηπτικό υγρό για τους συνέδρους. • Το προσωπικό, που Θα στελεχώνει το Preview Desk, Θα φοράει υποχρεωτικά μάσκα.

ΧΟΡΗΓΟΙ/ΕΚΘΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επιτρέπεται η παρουσία εμπορικών 5Π υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει θέσεις καθημένων, εξυπηρετείται από έναν υπάλληλο και δεν διαθέτει έντυπο ή άλλο υλικό στους συνέδρους.
Προκρίνεται η ηλεκτρονική παρουσίαση των εμπορικών μηνυμάτων σε οθόνες. • Το πλάτος των διαδρόμων μεταξύ των εκθετηρίων Θα πρέπει να είναι προσαυξημένο κατά 20% σε σχέση με το πλάτος που ίσχυε τα προηγούμενα έτη

Τα μουσεία

Από σήμερα, 14 Μαΐου, επαναλειτουργούν με ασφάλεια τα μουσεία όλης της χώρας, για όλους τους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε το πρωί τρία μουσεία, το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, την Εθνική Πινακοθήκη -Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά. Είναι κοινή διαπίστωση ότι τηρούνται τα μέτρα που επιβάλλουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και το προσωπικό των μουσείων είναι απολύτως ενημερωμένο για όλα όσα εξασφαλίζουν την προστασία των ιδίων αλλά και των επισκεπτών.

Στην ανακαινισμένη Εθνική Πινακοθήκη που άνοιξε σήμερα για πρώτη φορά τις πύλες της στο κοινό από το 2012, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη συνομίλησε με επισκέπτες, οι οποίοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους, τόσο για το κτήριο όσο και για τον τρόπο έκθεσης της Μόνιμης Συλλογής.

Όπως δήλωσε η Λίνα Μενδώνη, «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την έναρξη της λειτουργίας της Εθνικής Πινακοθήκης. Η Αθήνα επιτέλους αποκτά μια Πινακοθήκη ισάξια και αντάξια της ιστορίας της νεότερης ελληνικής τέχνης, από το 1830 και μετά. Και γι’ αυτό και είμαστε πολύ περήφανοι. Παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι μια εργάσιμη μέρα, είναι πολλοί οι επισκέπτες οι οποίοι ήδη βρίσκονται στον χώρο της Πινακοθήκης, τηρώντας απολύτως όλα τα μέτρα. Ο κόσμος εκφράζει με ποικίλους τρόπους την αγάπη του προς την Εθνική Πινακοθήκη. Τα μουσεία σε όλη την Ελλάδα, επαναλειτούργησαν σήμερα με υποδειγματικό τρόπο και σε όλα τα μουσεία υπήρχε προσέλευση. Σε κάποια μάλιστα, οι πρώτοι επισκέπτες ήταν από το εξωτερικό».

Με μέτρα προστασίας θα λειτουργήσουν τα αναψυκτήρια (ανάλογα της εστίασης), όπως και τα πωλητήρια (ανάλογα των εμπορικών καταστημάτων) από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού φροντίζει για την ομαλή επανένταξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην καθημερινότητα των πολιτών.

Δείτε το βίντεο του ΥΠΠΟΑ για την επανέναρξη λειτουργίας των μουσείων στο παρακάτω link

Τα μουσεία μας υποδέχονται ξανά

Οδηγίες για κλειστά μουσεία

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Σχετ:
α) Το από 07/05/2021 απόσπασμα πρακτικού της 213ης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοιού COVID-19
β) Το από 4/11/2020 ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΣΠ/615928/3749 ‘‘Οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας κλειστών
Μουσείων-επικαιροποίηση’’ έγγραφο
γ) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29922 (ΦΕΚ 1944/Β΄/13.05.2021)
δ) Ο δημοσιευμένος στην σελίδα https://covid19.gov.gr/covid-map/ “Χάρτης υγειονομικής
ασφάλειας και προστασίας από την λοίμωξη Covid-19”
Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID19 του Υπουργείου Υγείας και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των κλειστών μουσείων, η οποία θα ξεκινήσει στις 14/5/2021 βάσει του υφιστάμενου υγειονομικού πρωτοκόλλου.
Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη εγκύκλιο για το ίδιο θέμα.
α) Χώρος
 Θα πρέπει να υπολογιστεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επισκεπτών ανά χώρο, στο
πλαίσιο τήρησης των απαιτούμενων αποστάσεων των δύο (2) μέτρων με ταυτόχρονη τήρηση
του κανόνα ένα (1) άτομο ανά δεκαπέντε (15) τ.μ. και να ληφθεί κάθε μέριμνα έτσι ώστε να
μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση ατόμων σε μία αίθουσα/έναν χώρο του μουσείου.

 Κάθε Μουσείο θα πρέπει να αξιολογήσει τις δυνατότητες διαχείρισης κοινού και να ορίσει
τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα με ασφάλεια.
 Οι ομαδικές ξεναγήσεις επιτρέπονται εφόσον οι ομάδες δεν υπερβαίνουν τα οκτώ (8) άτομα,
με την εξαίρεση των επισκέψεων τμημάτων σχολείων. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να
λάβει χώρα ομαδική ξενάγηση με πάνω από ένα τμήμα σχολείου.
 Οι κλειστοί και στεγαζόμενοι χώροι θα πρέπει να αερίζονται επαρκώς. Σχετικά με τον
κλιματισμό δείτε την ενότητα (β).
 Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1,
δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης καθημερινά. Αυτό ισχύει και για τους χώρους
υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους
νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Ιδιαίτερη έμφαση θα
πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές
κ.ο.κ.
 Θα πρέπει να προγραμματίζονται τακτικές απολυμάνσεις καθώς και προμήθεια και
τοποθέτηση απολυμαντικών μέσων (ατομικής υγιεινής και χώρων), και προμήθεια και
διάθεση ατομικών μέσων προστασίας.
 Στους χώρους υγιεινής θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες, οι οποίοι περιλαμβάνουν:
o Καλό αερισμό
o Κλειστό καπάκι λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι
o H χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι επιθυμητή
o Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες, ποδοκίνητο
δοχείο απορριμμάτων
o Όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με φωτοκύτταρο ή με διακόπτη
ποδιού (π.χ. για τη βρύση, το σαπούνι)
o Να μην χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα των χεριών
o Η ουρά στους χώρους υγιεινής, θα πρέπει να αποφεύγεται μέσω της λήψης και
εφαρμογής κατάλληλων οργανωτικών μέτρων, αλλά στις όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις που τυχόν καταστεί αναπόφευκτη η δημιουργία ουράς, θα πρέπει να
τηρούνται αποστάσεις δύο (2) μέτρων.
o Σε περίπτωση που νιπτήρες έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό συστήνεται να
τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση
o Τακτικό καθαρισμό και απολύμανση (αρκετές φορές την ημέρα, ανάλογα με το
ωράριο του κάθε μουσείου)
 Η λειτουργία εστιατορίων/café στους χώρους των μουσείων διέπεται από τις οδηγίες που
έχουν δοθεί για τους χώρους εστίασης γενικότερα. Τα τραπέζια και οι καρέκλες θα πρέπει να
απολυμαίνονται πριν τη χρήση τους.
 Η λειτουργία πωλητηρίων στους χώρους των μουσείων διέπεται από τις οδηγίες που έχουν
δοθεί για τους χώρους λιανεμπορίου γενικότερα.
 Σε περίπτωση που υπάρχουν άλλοι χώροι με πιθανή συγκέντρωση κοινού (π.χ. ερμάρια,
κοινόχρηστοι υπολογιστές κ.λπ.) θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως ουρά
με αποστάσεις (εφόσον η δημιουργία ουράς δεν μπορεί να αποφευχθεί παρά την λήψη
οργανωτικών μέτρων), γάντια στην περίπτωση υπολογιστών κ.ο.κ.
 Όπου υπάρχουν ουρές θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική σήμανση για την αναμονή των
επισκεπτών.
 Η χρήση ανελκυστήρων πρέπει να είναι περιορισμένη και η χρήση μάσκας εντός καθίσταται
υποχρεωτική. Συστήνεται η τοποθέτηση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος εντός και
εκτός των ανελκυστήρων.
β) Κλιματισμός
 Συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού και αντικατάσταση των φίλτρων όπου
απαιτείται. Η συντήρηση και αντικατάσταση των φίλτρων θα εκτελούνται με χρήση και λήψη
όλων των προστατευτικών μέτρων (ατομική προστασία, αερισμός χώρου όπου είναι τεχνικά
εφικτό, ασφαλής αποκομιδή των φίλτρων που αντικαθίστανται) συμπεριλαμβανομένης της
αναπνευστικής προστασίας.
 Συνεχής λειτουργία των εγκαταστάσεων κλιματισμού όπου επιβάλλεται από τις συνθήκες για
την προστασία των εκθεμάτων. Όπου δεν επιβάλλεται, οι εγκαταστάσεις κλιματισμού θα
λειτουργούν τουλάχιστον δύο ώρες πριν από το ωράριο λειτουργίας του μουσείου και δύο
ώρες μετά το ωράριο λειτουργίας του μουσείου.
 Φυσικός αερισμός και αύξηση της παροχής του νωπού αέρα, όπου είναι τεχνικά εφικτό, με
απαραίτητη όμως προϋπόθεση τη διασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών για την
προστασία των εκθεμάτων.
 Συστηματική λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για τη σωστή λειτουργία των
κλιματιστικών εγκαταστάσεων και αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης και από άλλους
μικροοργανισμούς.
 Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον συνεχή ή
τουλάχιστον συστηματικό φυσικό αερισμό του χώρου μέσω ανοιγμάτων (παράθυρα,
εξωτερικές θύρες) ακόμη και με παράλληλη χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων.
γ) Ροή επισκεπτών
 Οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να φορούν μη ιατρική μάσκα και να χρησιμοποιούν
αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (70%).
 Οι επισκέπτες θα πρέπει να τηρούν αποστάσεις δύο (2) μέτρων.
 Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί ως προς τη ροή του κοινού κατά την είσοδο και έξοδό
τους από το μουσείο. Προτείνεται διαχωρισμός διαδρομών και διάκριση εισόδου – εξόδου,
όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και κίνηση επισκεπτών σε μονή διαδρομή όπου είναι εφικτό.
 Κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται ουρές με αποστάσεις δύο (2) μέτρων
(εφόσον η δημιουργία ουράς δεν μπορεί να αποφευχθεί παρά την λήψη οργανωτικών μέτρων)

 Ως προς τα εισιτήρια προτείνεται:
o Εκτεταμένη χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, με
συγκεκριμένο όριο εισιτηρίων ανά ώρα βάσει της δυναμικότητας κάθε μουσείου έτσι
ώστε να ελέγχεται κατά το δυνατόν η ροή των επισκεπτών.
o Ανέπαφος έλεγχος εισιτηρίων (με scanner)
o Τοποθέτηση χωρισμάτων σε ταμεία και γκισέ.
o Στα ταμεία θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση ουράς μέσω της λήψης και
εφαρμογής κατάλληλων οργανωτικών μέτρων, αλλά στις όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις που τυχόν καταστεί αναπόφευκτη η δημιουργία ουράς, θα πρέπει να
τηρούνται οι αποστάσεις των δύο (2) μέτρων.
o Αποφυγή δυνατότητας αγοράς εισιτηρίων επιτόπου – επιθυμητή είναι η προαγορά,
καθώς αλλιώς θα παρατηρηθούν μεγάλες ουρές στα ταμεία.
o Ανέπαφες συναλλαγές όπου απαιτούνται (χρήση POS)
o Ειδική πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, ατόμων άνω των 65, εγκύων κ.λπ.
 Τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων που να βοηθούν τους επισκέπτες να κινηθούν στο μουσείο
και να ακολουθήσουν τις οδηγίες
 Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται οργανωμένες ξεναγήσεις με ξεναγό, θα πρέπει να
τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα μέτρα, χρήση ασύρματης ξενάγησης, αποφυγή
χρήσης κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).
δ) Ασφάλεια εργαζομένων
 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτική μη ιατρική μάσκα και να
χρησιμοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (70%) για τα χέρια
 Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει να απολυμαίνεται τακτικά με τον
ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο
 Οι χρησιμοποιημένες από τους εργαζόμενους υφασμάτινες μη ιατρικές μάσκες θα πρέπει να
τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, να πλένονται στους 60ο βαθμούς και να σιδερώνονται.
 Για την ευκολότερη ιχνηλάτηση συστήνεται η καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων
εργαζομένων και η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων.
 Εργαζόμενοι που εμφανίσουν συμπτώματα ασθένειας θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα
από τον χώρο φορώντας οπωσδήποτε μάσκα.
 Το απασχολούμενο προσωπικό θα πρέπει να ενημερωθεί για τους κανόνες υγιεινής, την
τήρηση των κανόνων ασφαλείας και την αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών,
λαμβάνοντας σχετική μέριμνα και για την ενημέρωση των επισκεπτών κατά την είσοδό τους.
Επισημαίνεται ότι όλες οι οδηγίες τελούν υπό συνεχή επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση, σύμφωνα
με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Τα παραπάνω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να
καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία
ισχύουν. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην διεύθυνση
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/.

Σημειώνεται ότι παράλληλα με τα ως άνω και τους εκάστοτε κανόνες που ορίζονται δυνάμει κοινών
υπουργικών αποφάσεων για τα ζητήματα αρμοδιότητας του ΥΠΠΟΑ, εφαρμόζονται ταυτόχρονα
κανόνες αποστασιοποίησης σε λοιπές δραστηριότητες και δομές, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζουν
εμμέσως την λειτουργία των μουσείων.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας
τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι διευθυντές και οι διοικήσεις των Μουσείων θα πρέπει
να μεριμνούν για την προστασία των εργαζομένων και των επισκεπτών. Επίσης να προβαίνουν, κατά
την κρίση τους, και στην λήψη επιπλέον μέτρων, όπου ενδεχομένως απαιτείται λόγω συγκεκριμένων
ιδιαιτεροτήτων ενός χώρου.

Πρωτόκολλα λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, κ.λπ.

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση πρωτοκόλλων ασφαλούς λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων και κλειστών μνημείων, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Σχετ.: 1. Τα υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας
αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και κλειστών μνημείων.
2. Η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-05-2021 Κ.Υ.Α. “Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα
6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00” (ΦΕΚ 1944/τ.Β’/13-05-2021).
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρακαλείσθε όπως επικαιροποιήσετε τα
πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των
κλειστών μνημείων αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Κοινή
Υπουργική Απόφαση και τα παρακάτω αναφερόμενα .
Τα σχετικά μέτρα που εφαρμόζονται ανά πεδίο δραστηριότητας αποτυπώνονται στον
πίνακα που ακολουθεί:

Ειδικότερα όσον αφορά στις επισκέψεις ομάδων, επιτρέπονται εφόσον οι ομάδες δεν
υπερβαίνουν τα οκτώ (8) άτομα, με την εξαίρεση των επισκέψεων τμημάτων σχολικών
δομών. Επισημαίνεται ότι δε μπορεί να λάβει χώρα ομαδική ξενάγηση με πάνω από
ένα τμήμα σχολικής δομής. Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται
αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης
ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά
κ.λπ.).
Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη
ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων
εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου
(πλην των εξαιρέσεων της παρ.2 του 2).
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω μέτρων, επιβάλλονται, ανάλογα με το βαθμό
διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (βλ. άρθρα 4 – 9
της εν λόγω Κ.Υ.Α.):
ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, κλειστά
μνημεία
Τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία
Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού
(www.culture.gov.gr/el/announcements
/SitePages/announcements.aspx.).
 Λειτουργία κλειστών χώρων:
o Δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των
παρευρισκόμενων
o Ένα (1) άτομο ανά 15 τ.μ.
o Επισκέψεις ομάδων έως οκτώ (8)
ατόμων, εκτός εάν πρόκειται για
οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες
και τέκνα)
 Λειτουργία ανοιχτών (υπαίθριων) χώρων:
o Ενάμιση (1,5) μέτρο απόσταση μεταξύ
των παρευρισκόμενων
o Ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ.
o Επισκέψεις ομάδων έως δεκαπέντε
(15) ατόμων, εκτός εάν πρόκειται για
οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες
και τέκνα)

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ανοικτοί/υπαίθριοι
αρχαιολογικοί
χώροι, μουσεία,
κλειστά μνημεία
Μη τήρηση ειδικών κανόνων
σύμφωνα με τις διατάξεις της
σχετικής Κ.Υ.Α. και τα
υγειονομικά πρωτόκολλα που
εκδίδονται από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτισμού και τη
Γενική Γραμματεία Σύγχρονου
Πολιτισμού
1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων
πεντακοσίων (1.500) ευρώ
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες

Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες
τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες των άρθρων 1 και 2 της εν λόγω Κ.Υ.Α.,
επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, εφόσον
δεν υφίσταται στην παρ. 1 του αρ.4 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο
τριακοσίων (300) ευρώ.
Επισημαίνεται ότι όλες οι οδηγίες τελούν υπό συνεχή επαναξιολόγηση και
επικαιροποίηση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, και για το λόγο αυτό
πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την
ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στη διεύθυνση
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/.

The post Αυτά είναι τα πρωτόκολλα για Συνέδρια, Καζίνο, Κρουαζιέρα, Ημερόπλοια, Μουσεία και Επαγγελματικά Σκάφη | ΦΕΚ appeared first on ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr.

guided tours

blank

Idyllic Aegean – 3 Nights

island hopping

7 nights Aegean Island Hopping

Santorini

4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Σαντορίνη για την περίοδο του Πάσχα

blank

Αγ. Πνεύματος σε Ναύπλιο – Τολό – Μυκήνες