en +30 210 42 26 231 info@travelspot.gr

Τι προβλέπεται για τους ναυαγοσώστες στις πισίνες | ΚΥΑ

Τους όρους και τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, την διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, την συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων και τις υποχρεώσεις των φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων, καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Υγείας και Τουρισμού κ.κ. Βασίλης Κικίλιας και Χάρης Θεοχάρης.
Η ΚΥΑ
Η σημαντική αυτή ΚΥΑ, έχει ως ακολούθως:
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α. Του ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101) και ειδικά της παρ. 5 του άρθρου 46.β. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184).γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98) και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).δ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.ε. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.στ. Του π.δ. 83/2019, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).ζ. Του π.δ. 71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.» (Α’ 166).η. Της υπ’ αρ. 7888/2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών» (Β’ 1654).θ. Της υπό στοιχεία Γ1/443/1973 υπουργικής απόφασης «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών» (Β’ 87).2. Την ανάγκη θεσμοθέτησης νομοθετικού πλαισίου εκπαίδευσης ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής με σκοπό την αύξηση του αριθμού των αποφοίτων σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, ικανού για την κάλυψη των αναγκών των τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες κατά τη θερινή περίοδο.3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6975/22.04.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.
adv
Άρθρο 1Πεδίο εφαρμογήςΓια την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, οιόροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:α. Σχολή Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης: Η Σχολή πουπληροί τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματοςπερί ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικήςεκπαίδευσης – χορήγησης άδειας ναυαγοσώστη – καθο-ρισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής πρόσληψης ναυα-γοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προ-στασία των λουομένων στον θαλάσσιο χώρο, το οποίοεκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου15 του ν. 2743/1999 (Α’ 211).β. Ναυαγοσώστης κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας):Ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,εφοδιασμένος με βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στιςεξετάσεις της παρούσας.γ. Ένωση: Η πλέον αντιπροσωπευτική Ένωση ΣχολώνΝαυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, με κριτήριο τον αριθμότων μελών, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις του άρθρουαυτού.
Άρθρο 2Εκπαίδευση ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής1. Η διδασκόμενη ύλη για την εκπαίδευση του ναυαγο-σώστη κολυμβητικής δεξαμενής καλύπτει, τουλάχιστον,την εξεταστέα ύλη του επομένου άρθρου. Η θεωρητικήδιδασκαλία γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος ΕπιστήμηςΦυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευ-τικού Ιδρύματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσηςκολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυ-χιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπήςή από τον ίδιο τον Διευθυντή της Σχολής (για τα αντι-κείμενα των θεματικών ενοτήτων αα) έως και αθ) τουάρθρου 3 της παρούσας) και από ιατρό, εκπαιδευτή πρώ-των βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (γιατα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αι) έως και αιε)του άρθρου 3 της παρούσας).2. Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας γίνεται από κά-τοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ στηναγγλική, του ν. 2740/1999 (Α’ 186), ή ισότιμου πιστοποι-ητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αρμοδιό-τητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ηπροετοιμασία των αθλητικών δοκιμασιών γίνεται απόπτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής καιΑθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος τηςημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλ-λων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης3και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τονΔιευθυντή της Σχολής.3. Η εκπαίδευση παρέχεται σε τμήματα που αποτε-λούνται από είκοσι (20), κατ’ ανώτατο όριο, εκπαιδευ-όμενους. Για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτωναα) έως και αθ) του άρθρου 3 της παρούσας διατίθενταιτουλάχιστον επτά (7) διδακτικές ώρες. Για τα αντικεί-μενα των θεματικών ενοτήτων αι) έως και αιε) του άρ-θρου 3 της παρούσας διατίθενται τουλάχιστον επτά(7) διδακτικές ώρες. Για τη διδασκαλία της ορολογίαςστην αγγλική γλώσσα διατίθενται τουλάχιστον δύο (2)διδακτικές ώρες και για την προετοιμασία των αθλητι-κών δοκιμασιών διατίθενται τουλάχιστον επτά (7) δι-δακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί σαράνταπέντε (45) λεπτά.4. Στο αρχείο της η Σχολή τηρεί:α. Ατομικό φάκελο για κάθε εκπαιδευόμενο, στονοποίο περιλαμβάνεται:αα. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ήάλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του εκπαιδευόμενου.αβ. Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός από την ημε-ρομηνία που έγινε δεκτός προς φοίτηση) πιστοποιητικάή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματο-λόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικήςεργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νο-σοκομεία, από τα/τις οποία/-ες να προκύπτει ότι είναιψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια καιείναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να λάβει τη συγκεκρι-μένη εκπαίδευση. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρι-κή βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο τότευποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φω-τοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικόυγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό,τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινέςφωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθείπροηγουμένως από δικηγόρο.αγ. Συνοπτικό μητρώο της επίδοσης του εκπαιδευό-μενου.β. Βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία τωνεκπαιδευόμενων, οι, ανά ώρα εκπαίδευσης, παρουσίεςκαι απουσίες, καθώς και τα στοιχεία του εκπαιδευτικούπροσωπικού. Το βιβλίο φυλλομετράται και υπογράφεταιαπό τον Διευθυντή εκπαίδευσης της Σχολής.γ. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα απασχόλησης τουεκπαιδευτικού προσωπικού.5. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης γίνονταιδεκτά προς φοίτηση άτομα που έχουν συμπληρώσει το18ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίαςλαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης. Όσοι ολο-κληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους αποφοιτούν απότις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και αποκτούνπιστοποιητικό σπουδών. Στο πιστοποιητικό σπουδών,μεταξύ των άλλων, αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμόςπρωτοκόλλου και η ημερομηνία της Βεβαίωσης Συνδρο-μής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουρ-γία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.
Άρθρο 3Διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής1. Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαί-δευσης δύνανται να εργάζονται ως ναυαγοσώστες κο-λυμβητικής δεξαμενής εφόσον, προηγουμένως:α. Κριθούν, ως επιτυχόντες, σε θεωρητικές (γραπτές)και πρακτικές εξετάσεις, στα ακόλουθα αντικείμενα:αα. Εφόδια κολυμβητικής δεξαμενής και ναυαγοσώ-στη.αβ. Χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού καιτων διαφόρων σωστικών μέσων.αγ. Τρόποι προσέγγισης κολυμβητή.αδ. Λαβές αποφυγής.αε. Τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος.αστ. Απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού.αζ. Αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύ-οντος.αη. Τρόποι διάσωσης κολυμβητή, και ειδικά σε περί-πτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες.αθ. Σύνταξη αναφοράς συμβάντος.αι. Εξέταση κολυμβητή (σφυγμός – αναπνοή κ.λπ.).Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Μέθοδος ΚΑΡ.Π.Α).Χρησιμοποίηση φορητού απινιδωτή.αια. Φυσιολογία πνιγμού.αιβ. Υποθερμία, κράμπα, λιποθυμία, εξάντληση κολυμ-βητή, εγκαύματα από τον ήλιο.αιγ. Χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού.αιδ. Αιμορραγία, επίδεση τραυμάτων, χρησιμοποίησηεπιδεσμικού υλικού.αιε. Συμπτώματα ηλίασης, θερμοπληξίας και αντιμε-τώπιση αυτών.αιστ. Ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα-μέσουεπιπέδου (Β1).β. Κριθούν, ως επιτυχόντες, στις ακόλουθες αθλητικέςδοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:βα. Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο,ύπτιο και πλάγιο.ββ. Κολύμβηση πενήντα (50) μ., με οπτική επαφή τουκινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο του ενός και μισούλεπτού (1’ 30″).βγ. Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών(3) χιλιόγραμμων, από βάθος τουλάχιστον δυο μέτρων(2) μ.βδ. Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον δεκαπέντεμέτρων (15) μ.βε. Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόστασητουλάχιστον πενήντα (25) μέτρων.3. Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργού-νται από την Ένωση, τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα,καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο ελάχιστος αριθμόςσυμμετεχόντων για τη διενέργεια εξετάσεων και αθλη-τικών δοκιμασιών είναι δύο (2) άτομα. Εντός του πρώ-του πενθημέρου του μηνός Μαρτίου, με μέριμνα τηςΈνωσης, αποστέλλεται στο Υπουργείο Τουρισμού συ-γκεντρωτικός πίνακας του προγράμματος διενέργειαςεξετάσεων, όπου αναφέρεται ο τόπος, η ημερομηνίακαι η ώρα διεξαγωγής αυτών, ο οποίος αναρτάται στηδιαδικτυακή πύλη του Υπουργείου.4. Η θεωρητική εξέταση γίνεται με γραπτό τρόπο, στηνελληνική γλώσσα, σε αίθουσα που έχει προκαθορισθεί,κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επι-τρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση μετις εξετάσεις. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει τηνεξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλα-πλών επιλογών/απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεωνανέρχεται στις τριάντα (30). Μέχρι την έναρξη ισχύος τηςπαρούσας, η Ένωση μεριμνά για τη δημιουργία δεξαμε-νής τουλάχιστον εξακοσίων (600) ερωτήσεων κλειστούτύπου, με τρεις πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μίαςμόνο σωστής και οι οποίες καλύπτουν τα προαναφερό-μενα θεματικά αντικείμενα. Οι ερωτήσεις αποστέλλονταιστο Υπουργείο Τουρισμού και αναρτώνται στη διαδικτυ-ακή του πύλη.5. Κατά την είσοδο των υποψηφίων στον χώρο τωνεξετάσεων και πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτα-σης, διενεργείται με μέριμνα του Προέδρου της Επι-τροπής του άρθρου 4, έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών,με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμι-μο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμεναστην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής φέρει αριθμόερωτηματολογίων ίσο προς τον αριθμό των παρόντωνυποψηφίων, καθένα εκ των οποίων είναι μοναδικό καιαφού πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον αυτών, δια-νέμεται σε κάθε έναν υποψήφιο ένα ερωτηματολόγιοστο οποίο αναγράφεται το όνομά του. Κατόπιν, διανέ-μει ισάριθμα έντυπα «φύλλου εξέτασης υποψηφίου»,καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθεέναν υποψήφιο.6. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσε-ων που δίνονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουνένα από τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα τηςελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντησηπου επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθ-μό κάθε ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου πουαντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιοαπό τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λαν-θασμένη απάντηση. Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσειςή διαγραφές απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης,καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις. Η θεωρητικήεξέταση διαρκεί εξήντα (60) λεπτά της ώρας. Επιτυχώνστη θεωρητική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχειαπαντήσει σωστά σε είκοσι οκτώ (28), τουλάχιστον, ερω-τήσεις. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέτασητην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θεωρούνται απο-τυχόντες. Η παρουσία εξεταζόμενων, κατά τη διαδικασίατης διόρθωσης των φύλλων εξέτασης δεν απαγορεύεται.Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούνδιευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο εξέτασης πουέχει διορθωθεί από την Επιτροπή του άρθρου 4.7. Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην θεω-ρητική εξέταση συμμετέχουν στην πρακτική εξέτασηκαι, εφόσον επιτύχουν και σε αυτή, συμμετέχουν καιστις αθλητικές δοκιμασίες. Η πρακτική εξέταση και οιαθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται, χωρίς να επιτρέ-πεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τιςεξετάσεις, σε προκαθορισμένο τεχνητό κολυμβητήριο(πισίνα) κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες και τααποτελέσματα αυτών καταγράφονται σε ειδικό φύλλοεξέτασης.Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν κατά την πρακτικήεξέταση, στο αντικείμενο έστω και μίας από τις θεματικέςενότητες αα) έως και αιστ) της παραγράφου 1 ή έστωκαι σε μία αθλητική δοκιμασία της ιδίας παραγράφουθεωρούνται αποτυχόντες. Η βαθμολογία της πρακτικήςεξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μη-δέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται οαριθμός δώδεκα (12). Ο τελικός βαθμός του υποψηφίουστην πρακτική εξέταση αποτελείται από το μέσο όροτης βαθμολογίας κάθε μέλους της Επιτροπής και τουΠροέδρου.8. Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι οποίες μπορεί ναδιαρκέσουν μέχρι και δυο ημέρες, ο Πρόεδρος της Επι-τροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίαςτων υποψηφίων, που υπογράφεται από τον ίδιο και ταμέλη της εξεταστικής επιτροπής, με την ένδειξη «ΠΕΤΥ-ΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ» δίπλα σε κάθε όνομα. Σε περίπτωσηπου, για λόγους ανωτέρας βίας, καταστεί αδύνατη η δι-ενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη ημερομηνία,οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενηημέρα, κατά την οποία οι ανωτέρω λόγοι πάψουν νασυντρέχουν. Αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβλη-θεί από την επομένη της αποτυχίας τους. Ο υποψήφιοςέχει δικαίωμα επανεξέτασης στις πρακτικές εξετάσειςκαι στις αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς να επανεξετάζεταιστη θεωρητική (γραπτή) εξέταση, εφόσον έχει επιτύχεισε αυτή, μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από τηνημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του. Στους επιτυχό-ντες χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στιςεξετάσεις (εφεξής βεβαίωση) από την Επιτροπή διενέρ-γειας των εξετάσεων.9. Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης είναι τέσσεραέτη, για τα πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτοςηλικίας. Μετά τη συμπλήρωση των σαράντα πέντε (45)ετών έως και τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55)ετών, η βεβαίωση είναι διετούς διάρκειας ενώ μετά τησυμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών έως και τησυμπλήρωση των εξήντα (65) ετών, η βεβαίωση είναιετήσιας διάρκειας. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω και ειδικάγια τα τουριστικά καταλύματα με λιγότερες από πενήντα(50) κλίνες ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρό-τερο από 1,5 μέτρο η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσηςείναι τέσσερα έτη, ανεξαρτήτως της ηλικίας του εξετα-ζόμενου. Εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύ-ος της βεβαίωσης, εξαμήνου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπεινα επαναλάβουν το μέρος της θεωρητικής διδασκαλίαςπου αφορά στην εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βο-ηθειών (από ιατρό-εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών) καινα κριθούν ως επιτυχόντες στις αθλητικές δοκιμασίεςτου άρθρου αυτού.
Άρθρο 4Συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων1. Με απόφαση του Προέδρου της Ένωσης συγκροτεί-ται, μόνιμη ή κατά περίπτωση Επιτροπή, αποτελούμενηαπό:α) Τον ίδιο ή άλλο μέλος της Ένωσης, ως Πρόεδρο.β) Έναν (1) πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης ΦυσικήςΑγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ-ματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβη-σης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχοαντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.γ) Έναν (1) ιατρό, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, σύμ-φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.δ) Έναν (1) κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειαςεπιπέδου ΙΙ στην αγγλική, του ν. 2740/1999 (Α’ 186), ήισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσεςδιατάξεις, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων.2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την διενέργεια τωνεξετάσεων (θεωρητικές – πρακτικές και αθλητικές δο-κιμασίες).3. Για την ικανοποίηση αιτημάτων απαιτείται απόφα-ση, κατά πλειοψηφία, της Επιτροπής, η οποία πρέπει νατελεί σε απαρτία, με την παρουσία και των τεσσάρων(4) μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση τηςΕπιτροπής λαμβάνεται ως αρνητική.
Άρθρο 5Υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης καταλυμάτων1. Οι φορείς διαχείρισης των καταλυμάτων, εντός τωνοποίων λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές ή η υπεύ-θυνη επιχείρηση για τη λειτουργία της κολυμβητικήςδεξαμενής, όταν αυτή δεν συμπίπτει με τον φορέα δια-χείρισης του καταλύματος, υποχρεούνται, όπως:
α) Προσλαμβάνουν το αναγκαίο προσωπικό σύμφωναμε τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις εκ του οποίου έναντουλάχιστον απόφοιτο Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαί-δευσης, εφοδιασμένο με βεβαίωση, σε ισχύ, επιτυχούςσυμμετοχής στις εξετάσεις ναυαγοσώστη κολυμβητικήςδεξαμενής με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 8του άρθρου 3 της παρούσας ή άδεια ναυαγοσώστη απόλιμενική Αρχή.β) Διαθέτουν φαρμακείο σε προσβάσιμη θέση (χρονι-κή και χωρική), σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου7, εξαιρούνται της υποχρέωσης καταλύματα δυναμικό-τητας έως και 20 κλινών.γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη κολυμβητικής δε-ξαμενής με τον ακόλουθο εξοπλισμό:γα) Σωστικό σωλήνα – rescuetube, κατασκευασμένοαπό αφρώδη πολυουρεθάνη κλειστού κυττάρου με μή-κος τουλάχιστον 120 εκατοστών.γβ) Φορητό φαρμακείο, σύμφωνα με το περιεχόμενοτου άρθρου 8.γγ) Σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντεςπρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμ-βατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.γδ) Φορητό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια,ενηλίκων και βρεφών. Εξαιρούνται της υποχρέωσης κα-ταλύματα δυναμικότητας έως και 50 κλινών.γε)Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στοοποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ –LIFEGUARD.γστ) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγρά-φεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, ηένδειξη LIFEGUARD.γζ) Γυαλιά ηλίου.γη) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων40 x 80 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ καικάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απόχρω-σης, μόνο σε περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτωντα οποία διαθέτουν πάνω από δυο (2) κολυμβητικέςδεξαμενές.γθ) Ισοθερμική κουβέρτα. γι) Καταδυτικό μαχαίρι. για)Μάσκα βυθού.γιβ) Βατραχοπέδιλα.γιγ) 8-Σημαία ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί,διαστάσεων 40 x 80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣ-ΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλεαπόχρωσης.γιδ) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων μετην προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗκαι, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFEGUARD, λευκήςαπόχρωσης.γιε) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας), μόνοσε περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων στα οποίαδιαθέτουν πάνω από δυο (2) κολυμβητικές δεξαμενές.γιστ) Αδιάβροχος φακός2. Τα φάρμακα ή ο ειδικός ιατρικός εξοπλισμός πουσυμπεριλαμβάνεται στα ως άνω φαρμακεία, διατίθε-νται προς χρήση κατόπιν συναίνεσης του κολυμβητή/ασθενή(ή συγγενικού του προσώπου) ή χορηγούνταιαπό εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.3. Για τα τουριστικά καταλύματα με περισσότερεςαπό πενήντα (50) κλίνες και με βάθος μίας τουλάχιστονκολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο, οναυαγοσώστης κολυμβητικής δεξαμενής, οφείλει, κατάτις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, ναβρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος επί τουυπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζόςστον χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπη-ρεσία.4. Για τα τουριστικά καταλύματα με λιγότερες από πε-νήντα (50) κλίνες ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενήςμικρότερο από 1,5 μέτρο, ο ναυαγοσώστης κολυμβητι-κής δεξαμενής οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας τηςκολυμβητικής δεξαμενής, να βρίσκεται σε ετοιμότηταεντός του τουριστικού καταλύματος, καθ’ όλη τη διάρ-κεια της υπηρεσίας του.5. Δεν απαιτείται ο ορισμός ναυαγοσώστη κολυμβη-τικής δεξαμενής ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού,στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής ή συστήματοςυδρομάλαξης, τα οποία εξυπηρετούν ενοίκους – πελάτεςενός δωματίου ή διαμερίσματος κύριου ή μη κύριου κα-ταλύματος – δεν αφορά δεξαμενές ή συστήματα υδρο-μάλαξης που βρίσκονται εντός κοινόχρηστων χώρων.Στην περίπτωση αυτή, το τουριστικό κατάλυμα αναρτάσε εμφανές σημείο πλησίον εκάστης κολυμβητικής δε-ξαμενής κείμενο που ενημερώνει τον πελάτη για τουςκανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την κολύμβηση,σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις για τιςκολυμβητικές δεξαμενές και προσαρτά τους ανωτέρωκανόνες αναλυτικά στα ιδιωτικά συμφωνητικά που κα-ταρτίζει με τους πελάτες του.
Άρθρο 6Κυρώσεις1. Για παράβαση των διατάξεων της παρούσας, ανε-ξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευ-θύνες, επιβάλλονται στον φορέα διαχείρισης του τουρι-στικού καταλύματος ή στην υπεύθυνη επιχείρηση για τηλειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής, όταν αυτή δενσυμπίπτει με τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος,οι κάτωθι κυρώσεις: α) επίπληξη, β) χρηματική κύρωσηύψους από 300 έως 2.000 ευρώ.2. Σε περίπτωση υποτροπής στην ίδια παράβαση εντόςενός (1) έτους, η χρηματική κύρωση διπλασιάζεται.3. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Προϊστάμενοτης οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού υπέρτου Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώνονται στην αρμόδιακατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται, σύμφωνα μετις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Προ της επιβολής οποιασδή-ποτε διοικητικής κύρωσης, ο υπόχρεος της παράβασηςκαλείται με απόδειξη να δώσει εξηγήσεις και σχετικέςδιευκρινίσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο6 του ν. 2690/1999. Κατά των πράξεων επιβολής τωνδιοικητικών κυρώσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιοντης Επιτροπής Προσφυγών της περ. δ της παρ. 6 τουάρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187).Τεύχος B’ 2654/18.06.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35163
Άρθρο 7
Περιεχόμενο φαρμακείου ξενοδοχείουΑ. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)Αντισταμινικά χάπια 1Σκεύασμα Γλυκόζης για την Αντιμετώπιση της Υπογλυκαιμίας 1Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg 1Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen ενηλίκων Λ 1Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen παίδων 1Αντιισταμινική αλοιφή 1Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, ή άλλο σκεύασμα υδρογέληςκατά εγκαυμάτων 2Φυσιολογικός ορός 0.9% NaCl σε φιαλίδια των 10ml για οφθαλμική έκπλυση 10Εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά σκευάσματα 2Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen 1Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟΑυτοκόλλητα Ράμματα Επιδερμικά 3mm x 75mm σε ΑποστειρωμένηΣυσκευασία 20Βαμβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσμένο Ρολό 1Επίδεσμος Αιμοστατικός Reliance με Επίθεμα 2Παγοκύστη – Θερμοκύστη Πoλλαπλών Χρήσεων 2Ψυκτικό Σπρέι 400 ml 1Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος Φιαλίδιο 50mlκατ’ ελάχιστονΣύριγγες, με βελόνη, αποστειρωμένες, σε μονή συσκευασία, 5ml 5Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου 3Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων 1 τεμάχιο για κάθεείδοςΑυχενικός κηδεμόνας σκληρός, ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, πολλαπλών χρήσεων. 1Επίθεμα θωρακικού τραύματος 1Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης 1Αυχενικός κηδεμόνας ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, πολλαπλών χρήσεων. 1Γ. ΟΡΓΑΝΑΦορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook 1Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων, με ρυθμιστή καιμειωτήρα πίεσης και ροόμετρο, κατ’ ελάχιστον 1 λίτρου και κατ’ ελάχιστης μέγιστηςπίεσης 200barΠαλμικό Οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ’ ελάχιστον από 70% έως 99% SatO2 1
Άρθρο 8Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου υπεύθυνου ασφαλείας – ναυαγοσώστηΑ. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)Οξυζενέ 50 ccΔιάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10% Φιαλίδιο 30mlκατ’ ελάχιστον
Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟΑυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο Παιδιατρικό 1Γάζες αποστειρωμένες 10cm x 10cm – 12PLY/36cm x 40cm, σεξεχωριστή συσκευασία η καθεμιά 20Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm 2Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm 2Λευκοπλάστ υφασμάτινο, λευκό, πλάτους τουλάχιστον 3cm 1Γάντια latex ή βινυλίουνιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος) 10 ζευγάριαΑυτοκόλλητες γάζες τύπου Hansaplast, διαστάσεων κατ’ ελάχιστον2×2 cm 10Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ, τύπου pocketmask 1Ψαλίδι υφασμάτων, τύπου Lister 1Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel, διαφόρων μεγεθώνΣετ 6 τεμαχίωνδιαφορετικούμεγέθουςΑποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα 2Γ. ΟΡΓΑΝΑΑσκός χορηγήσεως εμφυσήσεων τύπου AMBU, ενηλίκων, πολλαπλών χρήσεων 1Άρθρο 9Μεταβατικές διατάξεις1. Από την έκδοση της παρούσας και για ένα έτος, η εκπαίδευση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 5 συνεχίζεινα διέπεται αποκλειστικά από τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση της παρούσας υγειονομικές διατάξεις. Επομένως,για ένα έτος από την έκδοση της παρούσας δεν εφαρμόζεται η διάταξη της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5.2. Η υποχρέωση διάθεσης φαρμακείου, σύμφωνα με το άρθρο 7, άρχεται από την 01.08.2021.Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

Post Views:
4

Source: money-tourism.gr

Original article: Τι προβλέπεται για τους ναυαγοσώστες στις πισίνες | ΚΥΑ.

guided tours

blank

Idyllic Aegean – 3 Nights

island hopping

7 nights Aegean Island Hopping

Santorini

4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Σαντορίνη για την περίοδο του Πάσχα

blank

Αγ. Πνεύματος σε Ναύπλιο – Τολό – Μυκήνες