en +30 210 42 26 231 info@travelspot.gr

Τι προβλέπεται για τους ναυαγοσώστες στις πισίνες | ΚΥΑ

Τους όρους και τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, την διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, την συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων και τις υποχρεώσεις των φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων, καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Υγείας και Τουρισμού κ.κ. Βασίλης Κικίλιας και Χάρης Θεοχάρης.

Η ΚΥΑ

Η σημαντική αυτή ΚΥΑ, έχει ως ακολούθως:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101) και ειδικά της παρ. 5 του άρθρου 46.
β. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98) και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
δ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Του π.δ. 83/2019, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
ζ. Του π.δ. 71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.» (Α’ 166).
η. Της υπ’ αρ. 7888/2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών» (Β’ 1654).
θ. Της υπό στοιχεία Γ1/443/1973 υπουργικής απόφασης «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών» (Β’ 87).
2. Την ανάγκη θεσμοθέτησης νομοθετικού πλαισίου εκπαίδευσης ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής με σκοπό την αύξηση του αριθμού των αποφοίτων σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, ικανού για την κάλυψη των αναγκών των τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες κατά τη θερινή περίοδο.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6975/22.04.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

adv

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, οι
όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
α. Σχολή Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης: Η Σχολή που
πληροί τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος
περί ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης – χορήγησης άδειας ναυαγοσώστη – καθο-
ρισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής πρόσληψης ναυα-
γοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προ-
στασία των λουομένων στον θαλάσσιο χώρο, το οποίο
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου
15 του ν. 2743/1999 (Α’ 211).
β. Ναυαγοσώστης κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας):
Ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,
εφοδιασμένος με βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις
εξετάσεις της παρούσας.
γ. Ένωση: Η πλέον αντιπροσωπευτική Ένωση Σχολών
Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, με κριτήριο τον αριθμό
των μελών, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις του άρθρου
αυτού.

Άρθρο 2
Εκπαίδευση ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής
1. Η διδασκόμενη ύλη για την εκπαίδευση του ναυαγο-
σώστη κολυμβητικής δεξαμενής καλύπτει, τουλάχιστον,
την εξεταστέα ύλη του επομένου άρθρου. Η θεωρητική
διδασκαλία γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης
κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυ-
χιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής
ή από τον ίδιο τον Διευθυντή της Σχολής (για τα αντι-
κείμενα των θεματικών ενοτήτων αα) έως και αθ) του
άρθρου 3 της παρούσας) και από ιατρό, εκπαιδευτή πρώ-
των βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (για
τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αι) έως και αιε)
του άρθρου 3 της παρούσας).
2. Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας γίνεται από κά-
τοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ στην
αγγλική, του ν. 2740/1999 (Α’ 186), ή ισότιμου πιστοποι-
ητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αρμοδιό-
τητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η
προετοιμασία των αθλητικών δοκιμασιών γίνεται από
πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της
ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλ-
λων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης3
και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον
Διευθυντή της Σχολής.
3. Η εκπαίδευση παρέχεται σε τμήματα που αποτε-
λούνται από είκοσι (20), κατ’ ανώτατο όριο, εκπαιδευ-
όμενους. Για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων
αα) έως και αθ) του άρθρου 3 της παρούσας διατίθενται
τουλάχιστον επτά (7) διδακτικές ώρες. Για τα αντικεί-
μενα των θεματικών ενοτήτων αι) έως και αιε) του άρ-
θρου 3 της παρούσας διατίθενται τουλάχιστον επτά
(7) διδακτικές ώρες. Για τη διδασκαλία της ορολογίας
στην αγγλική γλώσσα διατίθενται τουλάχιστον δύο (2)
διδακτικές ώρες και για την προετοιμασία των αθλητι-
κών δοκιμασιών διατίθενται τουλάχιστον επτά (7) δι-
δακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί σαράντα
πέντε (45) λεπτά.
4. Στο αρχείο της η Σχολή τηρεί:
α. Ατομικό φάκελο για κάθε εκπαιδευόμενο, στον
οποίο περιλαμβάνεται:
αα. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή
άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του εκπαιδευόμενου.
αβ. Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός από την ημε-
ρομηνία που έγινε δεκτός προς φοίτηση) πιστοποιητικά
ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματο-
λόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής
εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νο-
σοκομεία, από τα/τις οποία/-ες να προκύπτει ότι είναι
ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και
είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να λάβει τη συγκεκρι-
μένη εκπαίδευση. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρι-
κή βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο τότε
υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φω-
τοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό
υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό,
τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές
φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί
προηγουμένως από δικηγόρο.
αγ. Συνοπτικό μητρώο της επίδοσης του εκπαιδευό-
μενου.
β. Βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των
εκπαιδευόμενων, οι, ανά ώρα εκπαίδευσης, παρουσίες
και απουσίες, καθώς και τα στοιχεία του εκπαιδευτικού
προσωπικού. Το βιβλίο φυλλομετράται και υπογράφεται
από τον Διευθυντή εκπαίδευσης της Σχολής.
γ. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα απασχόλησης του
εκπαιδευτικού προσωπικού.
5. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης γίνονται
δεκτά προς φοίτηση άτομα που έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης. Όσοι ολο-
κληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους αποφοιτούν από
τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και αποκτούν
πιστοποιητικό σπουδών. Στο πιστοποιητικό σπουδών,
μεταξύ των άλλων, αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός
πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της Βεβαίωσης Συνδρο-
μής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουρ-
γία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3
Διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής
1. Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαί-
δευσης δύνανται να εργάζονται ως ναυαγοσώστες κο-
λυμβητικής δεξαμενής εφόσον, προηγουμένως:
α. Κριθούν, ως επιτυχόντες, σε θεωρητικές (γραπτές)
και πρακτικές εξετάσεις, στα ακόλουθα αντικείμενα:
αα. Εφόδια κολυμβητικής δεξαμενής και ναυαγοσώ-
στη.
αβ. Χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και
των διαφόρων σωστικών μέσων.
αγ. Τρόποι προσέγγισης κολυμβητή.
αδ. Λαβές αποφυγής.
αε. Τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος.
αστ. Απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού.
αζ. Αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύ-
οντος.
αη. Τρόποι διάσωσης κολυμβητή, και ειδικά σε περί-
πτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες.
αθ. Σύνταξη αναφοράς συμβάντος.
αι. Εξέταση κολυμβητή (σφυγμός – αναπνοή κ.λπ.).
Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Μέθοδος ΚΑΡ.Π.Α).
Χρησιμοποίηση φορητού απινιδωτή.
αια. Φυσιολογία πνιγμού.
αιβ. Υποθερμία, κράμπα, λιποθυμία, εξάντληση κολυμ-
βητή, εγκαύματα από τον ήλιο.
αιγ. Χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού.
αιδ. Αιμορραγία, επίδεση τραυμάτων, χρησιμοποίηση
επιδεσμικού υλικού.
αιε. Συμπτώματα ηλίασης, θερμοπληξίας και αντιμε-
τώπιση αυτών.
αιστ. Ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα-
μέσουεπιπέδου (Β1).
β. Κριθούν, ως επιτυχόντες, στις ακόλουθες αθλητικές
δοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:
βα. Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο,
ύπτιο και πλάγιο.
ββ. Κολύμβηση πενήντα (50) μ., με οπτική επαφή του
κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο του ενός και μισού
λεπτού (1’ 30″).
βγ. Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών
(3) χιλιόγραμμων, από βάθος τουλάχιστον δυο μέτρων
(2) μ.
βδ. Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον δεκαπέντε
μέτρων (15) μ.
βε. Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση
τουλάχιστον πενήντα (25) μέτρων.
3. Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργού-
νται από την Ένωση, τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα,
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο ελάχιστος αριθμός
συμμετεχόντων για τη διενέργεια εξετάσεων και αθλη-
τικών δοκιμασιών είναι δύο (2) άτομα. Εντός του πρώ-
του πενθημέρου του μηνός Μαρτίου, με μέριμνα της
Ένωσης, αποστέλλεται στο Υπουργείο Τουρισμού συ-
γκεντρωτικός πίνακας του προγράμματος διενέργειας
εξετάσεων, όπου αναφέρεται ο τόπος, η ημερομηνία
και η ώρα διεξαγωγής αυτών, ο οποίος αναρτάται στη
διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου.
4. Η θεωρητική εξέταση γίνεται με γραπτό τρόπο, στην
ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα που έχει προκαθορισθεί,
κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επι-
τρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με
τις εξετάσεις. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την
εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλα-
πλών επιλογών/απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων
ανέρχεται στις τριάντα (30). Μέχρι την έναρξη ισχύος της
παρούσας, η Ένωση μεριμνά για τη δημιουργία δεξαμε-
νής τουλάχιστον εξακοσίων (600) ερωτήσεων κλειστού
τύπου, με τρεις πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μίας
μόνο σωστής και οι οποίες καλύπτουν τα προαναφερό-
μενα θεματικά αντικείμενα. Οι ερωτήσεις αποστέλλονται
στο Υπουργείο Τουρισμού και αναρτώνται στη διαδικτυ-
ακή του πύλη.
5. Κατά την είσοδο των υποψηφίων στον χώρο των
εξετάσεων και πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτα-
σης, διενεργείται με μέριμνα του Προέδρου της Επι-
τροπής του άρθρου 4, έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών,
με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμι-
μο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής φέρει αριθμό
ερωτηματολογίων ίσο προς τον αριθμό των παρόντων
υποψηφίων, καθένα εκ των οποίων είναι μοναδικό και
αφού πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον αυτών, δια-
νέμεται σε κάθε έναν υποψήφιο ένα ερωτηματολόγιο
στο οποίο αναγράφεται το όνομά του. Κατόπιν, διανέ-
μει ισάριθμα έντυπα «φύλλου εξέτασης υποψηφίου»,
καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε
έναν υποψήφιο.
6. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσε-
ων που δίνονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν
ένα από τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της
ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση
που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθ-
μό κάθε ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου που
αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο
από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λαν-
θασμένη απάντηση. Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις
ή διαγραφές απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης,
καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις. Η θεωρητική
εξέταση διαρκεί εξήντα (60) λεπτά της ώρας. Επιτυχών
στη θεωρητική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει
απαντήσει σωστά σε είκοσι οκτώ (28), τουλάχιστον, ερω-
τήσεις. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση
την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θεωρούνται απο-
τυχόντες. Η παρουσία εξεταζόμενων, κατά τη διαδικασία
της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης δεν απαγορεύεται.
Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν
διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο εξέτασης που
έχει διορθωθεί από την Επιτροπή του άρθρου 4.
7. Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην θεω-
ρητική εξέταση συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση
και, εφόσον επιτύχουν και σε αυτή, συμμετέχουν και
στις αθλητικές δοκιμασίες. Η πρακτική εξέταση και οι
αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται, χωρίς να επιτρέ-
πεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις
εξετάσεις, σε προκαθορισμένο τεχνητό κολυμβητήριο
(πισίνα) κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες και τα
αποτελέσματα αυτών καταγράφονται σε ειδικό φύλλο
εξέτασης.
Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν κατά την πρακτική
εξέταση, στο αντικείμενο έστω και μίας από τις θεματικές
ενότητες αα) έως και αιστ) της παραγράφου 1 ή έστω
και σε μία αθλητική δοκιμασία της ιδίας παραγράφου
θεωρούνται αποτυχόντες. Η βαθμολογία της πρακτικής
εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μη-
δέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο
αριθμός δώδεκα (12). Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου
στην πρακτική εξέταση αποτελείται από το μέσο όρο
της βαθμολογίας κάθε μέλους της Επιτροπής και του
Προέδρου.
8. Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι οποίες μπορεί να
διαρκέσουν μέχρι και δυο ημέρες, ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας
των υποψηφίων, που υπογράφεται από τον ίδιο και τα
μέλη της εξεταστικής επιτροπής, με την ένδειξη «ΠΕΤΥ-
ΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ» δίπλα σε κάθε όνομα. Σε περίπτωση
που, για λόγους ανωτέρας βίας, καταστεί αδύνατη η δι-
ενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη ημερομηνία,
οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη
ημέρα, κατά την οποία οι ανωτέρω λόγοι πάψουν να
συντρέχουν. Αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβλη-
θεί από την επομένη της αποτυχίας τους. Ο υποψήφιος
έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις πρακτικές εξετάσεις
και στις αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς να επανεξετάζεται
στη θεωρητική (γραπτή) εξέταση, εφόσον έχει επιτύχει
σε αυτή, μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την
ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του. Στους επιτυχό-
ντες χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις
εξετάσεις (εφεξής βεβαίωση) από την Επιτροπή διενέρ-
γειας των εξετάσεων.
9. Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης είναι τέσσερα
έτη, για τα πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος
ηλικίας. Μετά τη συμπλήρωση των σαράντα πέντε (45)
ετών έως και τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55)
ετών, η βεβαίωση είναι διετούς διάρκειας ενώ μετά τη
συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών έως και τη
συμπλήρωση των εξήντα (65) ετών, η βεβαίωση είναι
ετήσιας διάρκειας. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω και ειδικά
για τα τουριστικά καταλύματα με λιγότερες από πενήντα
(50) κλίνες ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρό-
τερο από 1,5 μέτρο η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης
είναι τέσσερα έτη, ανεξαρτήτως της ηλικίας του εξετα-
ζόμενου. Εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύ-
ος της βεβαίωσης, εξαμήνου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να επαναλάβουν το μέρος της θεωρητικής διδασκαλίας
που αφορά στην εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βο-
ηθειών (από ιατρό-εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών) και
να κριθούν ως επιτυχόντες στις αθλητικές δοκιμασίες
του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4
Συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων
1. Με απόφαση του Προέδρου της Ένωσης συγκροτεί-
ται, μόνιμη ή κατά περίπτωση Επιτροπή, αποτελούμενη
από:
α) Τον ίδιο ή άλλο μέλος της Ένωσης, ως Πρόεδρο.
β) Έναν (1) πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
ματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβη-
σης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο
αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.
γ) Έναν (1) ιατρό, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
δ) Έναν (1) κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
επιπέδου ΙΙ στην αγγλική, του ν. 2740/1999 (Α’ 186), ή
ισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την διενέργεια των
εξετάσεων (θεωρητικές – πρακτικές και αθλητικές δο-
κιμασίες).
3. Για την ικανοποίηση αιτημάτων απαιτείται απόφα-
ση, κατά πλειοψηφία, της Επιτροπής, η οποία πρέπει να
τελεί σε απαρτία, με την παρουσία και των τεσσάρων
(4) μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση της
Επιτροπής λαμβάνεται ως αρνητική.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης καταλυμάτων
1. Οι φορείς διαχείρισης των καταλυμάτων, εντός των
οποίων λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές ή η υπεύ-
θυνη επιχείρηση για τη λειτουργία της κολυμβητικής
δεξαμενής, όταν αυτή δεν συμπίπτει με τον φορέα δια-
χείρισης του καταλύματος, υποχρεούνται, όπως:

α) Προσλαμβάνουν το αναγκαίο προσωπικό σύμφωνα
με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις εκ του οποίου έναν
τουλάχιστον απόφοιτο Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαί-
δευσης, εφοδιασμένο με βεβαίωση, σε ισχύ, επιτυχούς
συμμετοχής στις εξετάσεις ναυαγοσώστη κολυμβητικής
δεξαμενής με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 8
του άρθρου 3 της παρούσας ή άδεια ναυαγοσώστη από
λιμενική Αρχή.
β) Διαθέτουν φαρμακείο σε προσβάσιμη θέση (χρονι-
κή και χωρική), σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου
7, εξαιρούνται της υποχρέωσης καταλύματα δυναμικό-
τητας έως και 20 κλινών.
γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη κολυμβητικής δε-
ξαμενής με τον ακόλουθο εξοπλισμό:
γα) Σωστικό σωλήνα – rescuetube, κατασκευασμένο
από αφρώδη πολυουρεθάνη κλειστού κυττάρου με μή-
κος τουλάχιστον 120 εκατοστών.
γβ) Φορητό φαρμακείο, σύμφωνα με το περιεχόμενο
του άρθρου 8.
γγ) Σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες
πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμ-
βατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.
γδ) Φορητό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια,
ενηλίκων και βρεφών. Εξαιρούνται της υποχρέωσης κα-
ταλύματα δυναμικότητας έως και 50 κλινών.
γε)Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο
οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ –
LIFEGUARD.
γστ) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγρά-
φεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, η
ένδειξη LIFEGUARD.
γζ) Γυαλιά ηλίου.
γη) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων
40 x 80 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και
κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απόχρω-
σης, μόνο σε περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων
τα οποία διαθέτουν πάνω από δυο (2) κολυμβητικές
δεξαμενές.
γθ) Ισοθερμική κουβέρτα. γι) Καταδυτικό μαχαίρι. για)
Μάσκα βυθού.
γιβ) Βατραχοπέδιλα.
γιγ) 8-Σημαία ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί,
διαστάσεων 40 x 80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣ-
ΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε
απόχρωσης.
γιδ) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με
την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ
και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFEGUARD, λευκής
απόχρωσης.
γιε) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας), μόνο
σε περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων στα οποία
διαθέτουν πάνω από δυο (2) κολυμβητικές δεξαμενές.
γιστ) Αδιάβροχος φακός
2. Τα φάρμακα ή ο ειδικός ιατρικός εξοπλισμός που
συμπεριλαμβάνεται στα ως άνω φαρμακεία, διατίθε-
νται προς χρήση κατόπιν συναίνεσης του κολυμβητή/
ασθενή(ή συγγενικού του προσώπου) ή χορηγούνται
από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.
3. Για τα τουριστικά καταλύματα με περισσότερες
από πενήντα (50) κλίνες και με βάθος μίας τουλάχιστον
κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο, ο
ναυαγοσώστης κολυμβητικής δεξαμενής, οφείλει, κατά
τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, να
βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’
όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος επί του
υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός
στον χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπη-
ρεσία.
4. Για τα τουριστικά καταλύματα με λιγότερες από πε-
νήντα (50) κλίνες ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής
μικρότερο από 1,5 μέτρο, ο ναυαγοσώστης κολυμβητι-
κής δεξαμενής οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της
κολυμβητικής δεξαμενής, να βρίσκεται σε ετοιμότητα
εντός του τουριστικού καταλύματος, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της υπηρεσίας του.
5. Δεν απαιτείται ο ορισμός ναυαγοσώστη κολυμβη-
τικής δεξαμενής ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού,
στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής ή συστήματος
υδρομάλαξης, τα οποία εξυπηρετούν ενοίκους – πελάτες
ενός δωματίου ή διαμερίσματος κύριου ή μη κύριου κα-
ταλύματος – δεν αφορά δεξαμενές ή συστήματα υδρο-
μάλαξης που βρίσκονται εντός κοινόχρηστων χώρων.
Στην περίπτωση αυτή, το τουριστικό κατάλυμα αναρτά
σε εμφανές σημείο πλησίον εκάστης κολυμβητικής δε-
ξαμενής κείμενο που ενημερώνει τον πελάτη για τους
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την κολύμβηση,
σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις για τις
κολυμβητικές δεξαμενές και προσαρτά τους ανωτέρω
κανόνες αναλυτικά στα ιδιωτικά συμφωνητικά που κα-
ταρτίζει με τους πελάτες του.

Άρθρο 6
Κυρώσεις
1. Για παράβαση των διατάξεων της παρούσας, ανε-
ξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευ-
θύνες, επιβάλλονται στον φορέα διαχείρισης του τουρι-
στικού καταλύματος ή στην υπεύθυνη επιχείρηση για τη
λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής, όταν αυτή δεν
συμπίπτει με τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος,
οι κάτωθι κυρώσεις: α) επίπληξη, β) χρηματική κύρωση
ύψους από 300 έως 2.000 ευρώ.
2. Σε περίπτωση υποτροπής στην ίδια παράβαση εντός
ενός (1) έτους, η χρηματική κύρωση διπλασιάζεται.
3. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο
της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώνονται στην αρμόδια
κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Προ της επιβολής οποιασδή-
ποτε διοικητικής κύρωσης, ο υπόχρεος της παράβασης
καλείται με απόδειξη να δώσει εξηγήσεις και σχετικές
διευκρινίσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
6 του ν. 2690/1999. Κατά των πράξεων επιβολής των
διοικητικών κυρώσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
της Επιτροπής Προσφυγών της περ. δ της παρ. 6 του
άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187).
Τεύχος B’ 2654/18.06.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35163

Άρθρο 7

Περιεχόμενο φαρμακείου ξενοδοχείου
Α. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
Αντισταμινικά χάπια 1
Σκεύασμα Γλυκόζης για την Αντιμετώπιση της Υπογλυκαιμίας 1
Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg 1
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen ενηλίκων Λ 1
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen παίδων 1
Αντιισταμινική αλοιφή 1
Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης
κατά εγκαυμάτων 2
Φυσιολογικός ορός 0.9% NaCl σε φιαλίδια των 10ml για οφθαλμική έκπλυση 10
Εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά σκευάσματα 2
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen 1
Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αυτοκόλλητα Ράμματα Επιδερμικά 3mm x 75mm σε Αποστειρωμένη
Συσκευασία 20
Βαμβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσμένο Ρολό 1
Επίδεσμος Αιμοστατικός Reliance με Επίθεμα 2
Παγοκύστη – Θερμοκύστη Πoλλαπλών Χρήσεων 2
Ψυκτικό Σπρέι 400 ml 1
Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος Φιαλίδιο 50ml
κατ’ ελάχιστον
Σύριγγες, με βελόνη, αποστειρωμένες, σε μονή συσκευασία, 5ml 5
Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου 3
Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων 1 τεμάχιο για κάθε
είδος
Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός, ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, πολλαπλών χρήσεων. 1
Επίθεμα θωρακικού τραύματος 1
Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης 1
Αυχενικός κηδεμόνας ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, πολλαπλών χρήσεων. 1
Γ. ΟΡΓΑΝΑ
Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook 1
Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων, με ρυθμιστή και
μειωτήρα πίεσης και ροόμετρο, κατ’ ελάχιστον 1 λίτρου και κατ’ ελάχιστης μέγιστης
πίεσης 200bar
Παλμικό Οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ’ ελάχιστον από 70% έως 99% SatO2 1

Άρθρο 8
Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου υπεύθυνου ασφαλείας – ναυαγοσώστη
Α. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
Οξυζενέ 50 cc
Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10% Φιαλίδιο 30ml
κατ’ ελάχιστον

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο Παιδιατρικό 1
Γάζες αποστειρωμένες 10cm x 10cm – 12PLY/36cm x 40cm, σε
ξεχωριστή συσκευασία η καθεμιά 20
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm 2
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm 2
Λευκοπλάστ υφασμάτινο, λευκό, πλάτους τουλάχιστον 3cm 1
Γάντια latex ή βινυλίουνιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος) 10 ζευγάρια
Αυτοκόλλητες γάζες τύπου Hansaplast, διαστάσεων κατ’ ελάχιστον
2×2 cm 10
Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ, τύπου pocketmask 1
Ψαλίδι υφασμάτων, τύπου Lister 1
Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel, διαφόρων μεγεθών
Σετ 6 τεμαχίων
διαφορετικού
μεγέθους
Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα 2
Γ. ΟΡΓΑΝΑ
Ασκός χορηγήσεως εμφυσήσεων τύπου AMBU, ενηλίκων, πολλαπλών χρήσεων 1
Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έκδοση της παρούσας και για ένα έτος, η εκπαίδευση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 5 συνεχίζει
να διέπεται αποκλειστικά από τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση της παρούσας υγειονομικές διατάξεις. Επομένως,
για ένα έτος από την έκδοση της παρούσας δεν εφαρμόζεται η διάταξη της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5.
2. Η υποχρέωση διάθεσης φαρμακείου, σύμφωνα με το άρθρο 7, άρχεται από την 01.08.2021.
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

The post Τι προβλέπεται για τους ναυαγοσώστες στις πισίνες | ΚΥΑ appeared first on ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr.

guided tours

blank

Idyllic Aegean – 3 Nights

island hopping

7 nights Aegean Island Hopping

Santorini

4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Σαντορίνη για την περίοδο του Πάσχα

blank

Αγ. Πνεύματος σε Ναύπλιο – Τολό – Μυκήνες