enel +30 210 42 26 231 info@travelspot.gr

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης – Η Συμφωνία σας μαζί μας.

Όροι χρήσης

Χρήση του Ιστοτόπου

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτού του ιστότοπου, εγγυάστε ότι

(i) είστε τουλάχιστον 18 ετών

(ii) διαθέτετε τη νομική εξουσία να δημιουργήσετε μια δεσμευτική νομική υποχρέωση ·

(iii) θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

(iv) θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για να κάνετε νόμιμες κρατήσεις για εσάς ή για άλλο άτομο για το οποίο έχετε νόμιμη εξουσιοδότηση να ενεργήσετε

(v) θα ενημερώσετε αυτά τα άλλα άτομα για τους Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν για τις κρατήσεις που έχετε κάνει για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των κανόνων και των περιορισμών που ισχύουν γι ‘αυτά.

(vi) όλες οι πληροφορίες που παρέχετε ή καταχωρείτε σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις και

(vii) εάν έχετε λογαριασμό για αυτόν τον ιστότοπο, θα προστατεύσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και θα επιβλέπετε και θα είστε πλήρως υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση ο λογαριασμός σας από εσάς και οποιονδήποτε άλλο εκτός από εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να αρνηθούμε την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε οποιονδήποτε, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

1. Ορισμοί

Οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρονται στον κάτοχο της παρούσας Ιστοσελίδας, Δημήτριος Κοκκότης Υπηρεσίες Γενικού Τουρισμού, με έδρα τον Πειραιά Ακτή Ποσειδώνος 36, Τ.Κ. 185 31, ΑΦΜ 116755443, με ΜΗ.Τ.Ε. 0207E60000683100 , ένα από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία στον Πειραιά παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε φυσικό σημείο και διαδικτυακά , που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα, προσφέροντας υπηρεσίες ταξιδιών, με την επωνυμία “taravelspot.gr”.

Οι όροι “εσείς” και “σας” αναφέρονται στον χρήστη της παρούσας Ιστοσελίδας, ο οποίος την επισκέπτεται, κάνοντας κράτηση ή κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, οι ακόλουθες λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που παρατίθεται στη συνέχεια, εκτός εάν από τα συμφραζόμενα συνεπάγεται σαφώς το αντίθετο.

«Κράτηση»: κάθε παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας, η οποία επιβεβαιώνεται ή γίνεται αποδεκτή από εμάς. Η αποδοχή θα γίνεται από εμάς (και ταυτόχρονα θα συνάπτεται μια Σύμβαση), εφόσον θα έχουμε λάβει την πληρωμή από εσάς και θα σας έχει σταλεί ένα email επιβεβαίωσης (από εμάς ή από τον σχετικό Πάροχο).

“Booking Agent” or “Travel Agent”: The online travel agency that manages and operates the website, travelspot.gr, who in the course of its business provides advice and information and acts as an intermediary in the process of realizing agreements in the field of travel. We, as Travel Agent, and our website act as an interface in the transactions involved with the Travel Supplier.

«Αγοραστής» ή «Πελάτης»: το άτομο που κάνει μια κράτηση ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου οι παρεχόμενες από εμάς Υπηρεσίες έχουν συμφωνηθεί και το οποίο τις αποδέχεται.

«Υπηρεσία/ες»: μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Ιστοσελίδα μας, όπως μια κράτηση με κάποιο μέσο μεταφοράς.

«Χρέωση Υπηρεσιών»: το μερίδιο από το συνολικό κόστος της παρεχόμενης από εμάς Υπηρεσίας, το οποίο καλύπτει το ποσό της αμοιβής μας για την παροχή Υπηρεσιών, όπως εμφαίνεται στη σελίδα επιβεβαίωσης και στο email επιβεβαίωσης.

«Πάροχος/οι Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών» ή «Πάροχος/οι»: η Ακτοπλοϊκή Εταιρεία ή/και οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή/και Πάροχος υπηρεσιών στον τομέα των ταξιδιών, με τον οποίο ο πελάτης έρχεται σε μια συμφωνία και ο οποίος, με τη δέουσα τήρηση των ισχυόντων Όρων Χρήσης, είναι υπεύθυνος να παράσχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

«Ιστοσελίδα»: η ιστοσελίδα https://travelspot.gr

2. Κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας

2.1. 2.1 Κάνοντας κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας:

Συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους της παρούσας Συμφωνίας και από οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε Πάροχο και οι οποίοι εφαρμόζονται στις κρατήσεις σας, στην οργάνωση του ταξιδιού σας ή στη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε, εξ ονόματος σας και εξ ονόματος αυτών που εκπροσωπείτε, να συμμορφώνεστε με τους εν λόγω Όρους, συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής όλων των χρηματικών ποσών, όταν απαιτούνται.

Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε παραβίαση των εν λόγω Όρων μπορεί να οδηγήσει (α) σε ακύρωση της κράτησης ή της αγοράς σας, (β) σε απώλεια οποιουδήποτε χρηματικού ποσού καταβάλατε για την κράτηση ή την αγορά σας, (γ) σε στέρηση του δικαιώματος να έχετε πρόσβαση στο σχετικό προϊόν ή στην υπηρεσία που εφαρμόζονται οι εν λόγω Όροι και (δ) στο δικαίωμά μας να προβούμε σε χρέωση του λογαριασμού σας, αν επιβαρυνθούμε με έξοδα εξαιτίας αυτής της παραβίασης.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) έχετε την απαιτούμενη ηλικία για να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και την Ιστοσελίδα μας καθώς και να δημιουργείτε δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις απορρέουσες από αυτή τη χρήση, (β) είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε για λογαριασμό ή εκ μέρους των προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στην κράτηση που πραγματοποιείτε και να αποδέχεστε τους εν λόγω Όρους εκ μέρους τους, και (γ) οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς είναι αληθείς και ακριβείς.
Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση των εν λόγω προσώπων σχετικά με το περιεχόμενο όλων των Όρων που αφορούν στην πραγματοποίηση του ταξιδιού τους. Αντιλαμβάνεστε ότι είστε υπεύθυνος, οικονομικά, για οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας μας γίνεται από εσάς και από εκείνους που χρησιμοποιούν το όνομα ή το λογαριασμό σας.

Είστε υπεύθυνοι για τις ενέργειές σας στην Ιστοσελίδα μας (οικονομικά ή και διαφορετικά), συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας, εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη.

3. Σχετικά με τη σύμβαση

3.1. 3.1 Η συμφωνία σας μαζί μας

Παρέχουμε και διαχειριζόμαστε ποικιλία Προϊόντων και Υπηρεσιών που σχετίζονται με ταξίδια και προσφέρονται από διαφορετικούς Παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Εμείς, ως Ταξιδιωτικό Πρακτορείο/Πρακτορείο Κρατήσεων, ενεργούμε ως μεσάζοντας για Προϊόντα και Υπηρεσίες που δεν παρέχονται απευθείας από εμάς. Δεν είμαστε συν-προμηθευτές/συν-πωλητές των εν λόγω Προϊόντων και Υπηρεσιών. Όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας, αυτόματα συνάπτετε μια ξεχωριστή Σύμβαση με αυτούς τους Παρόχους σε σχέση με τα εν λόγω Προϊόντα και Υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, δεν αποτελούμε μέρος της συμβατικής σχέσης που συνάπτετε με τον Πάροχο, όσον αφορά στα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που παραγγέλλετε στην ιστοσελίδα μας, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους.

Τυχόν απορίες ή ανησυχίες σχετικά με το Προϊόν θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στον Πάροχο. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Πάροχο και δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση (ρητή ή έμμεση) σχετικά με την καταλληλότητα ή την ποιότητα των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας.

3.2 Η συμφωνία σας με τον Πάροχο Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών

Για την αγορά των προσφερόμενων μέσω της ιστοσελίδας μας προϊόντων ή υπηρεσιών πέραν των παρόντων, θα έχουν εφαρμογή και οι Όροι των Ακτοπλοϊκών Εταιρειών (και ιδίως εκείνων που αφορούν τους ναύλους). Οι Όροι των Ακτοπλοϊκών Εταιρειών ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής, την υπερημερία, την απόδοση ευθύνης, τις ακυρώσεις, τις αλλαγές κρατήσεων και προγραμματισμένων δρομολογίων, τις επιστροφές χρημάτων (εφόσον προσφέρονται) και οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς. Γι’ αυτό το λόγο σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με οποιουσδήποτε Όρους Ακτοπλοϊκών Εταιρειών, ή άλλων Παρόχων, σε σχέση με τις ώρες επιβίβασης επιβατών και οχημάτων, ώρες αναχώρησης πλοίων, ή άλλα θέματα. Οφείλετε να επιβεβαιώσετε με την αντίστοιχη λιμενική αρχή την ώρα αναχώρησής σας από το εκάστοτε λιμάνι, καθώς σε περιπτώσεις όπου οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, υπάρχει αυξημένη κίνηση στο λιμάνι, υπάρχει κάποια απεργία που επηρεάζει τα δρομολόγια των πλοίων ή υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος ανωτέρας βίας, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις αλλαγές ή/και ακυρώσεις στο δρομολόγιό σας.

4. Κρατήσεις

4.1. 4.1 Επιβεβαίωση κράτησης

Αφού ολοκληρώσετε την κράτησή σας, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης με τον κωδικό κράτησης. Αυτό είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο η Σύμβασή σας, όσον αφορά τα Προϊόντα και Υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει, αρχίζει να υφίσταται και να ισχύει. Το email επιβεβαίωσης θα περιέχει όλες τις λεπτομέρειες της κράτησής σας. Στη συνέχεια, θα ελέγξουμε ότι η κράτησή σας έχει εισαχθεί σωστά στο σύστημα κρατήσεων της Ακτοπλοϊκής Εταιρείας και ότι η πληρωμή σας μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα.

4.2 Τιμές

Οι τιμές επιβεβαιώνονται στο τελικό στάδιο της κράτησής σας, στο σημείο που ‘επιλέγετε’ το κουμπί “Ολοκλήρωση κράτησης”, “Κάντε κράτηση”, “Κράτηση” ή κάποιο παρόμοιο, ανάλογα με το προϊόν που αγοράζετε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, είναι η αποδοχή των όρων χρήσης της εταιρείας μας, με την επιλογή του αντίστοιχου πεδίου που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας κράτησης.

4.3 Χρέωση υπηρεσιών

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας για να κάνετε κράτηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μας εξουσιοδοτείτε να ενεργήσουμε ως αντιπρόσωποί σας κατά τη διαδικασία της κράτησης των εισιτηρίων από την επιλεγμένη Ακτοπλοϊκή Εταιρεία και να κάνουμε την πληρωμή εξ ονόματός σας και εκ μέρους σας, όπως απαιτείται. Ως αποτέλεσμα τούτου ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα ποσό προστιμώμενης αξίας της υπηρεσίας αυτής.
Η συνολική τιμή του εισιτηρίου καθώς και η ανάλυση αυτής στα επιμέρους ποσά θα εμφανιστεί στη σελίδα, προτού επιβεβαιώσετε την κράτησή σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ακύρωση ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή μετά την ολοκλήρωση της κράτησης και την αγορά του εισιτηρίου σας, θα χρεωθείτε με ένα τέλος εξυπηρέτησης (χρέωση υπηρεσιών) από την εταιρεία μας, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 3€ για κάθε εισιτήριο. Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, καθώς και οι όροι που διέπουν μία τέτοια αλλαγή ή ακύρωση, εξαρτώνται από τους όρους που θέτει η εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία, στους οποίους δεν έχουμε καμία επιρροή.

Επιπλέον κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, το οποίο καθορίζεται από τους όρους της εκάστοτε ακτοπλοϊκής εταιρείας, θα βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Σε περίπτωση ακύρωσης, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας. Μόλις λάβουμε τα εισιτήρια, σας επιστρέφουμε το αντίστοιχο ποσό σε περίπου 30 εργάσιμες ημέρες. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται.

Για την αγορά των προσφερόμενων μέσω της ιστοσελίδας μας προϊόντων ή υπηρεσιών πέραν των παρόντων, θα έχουν εφαρμογή και οι Όροι των Ακτοπλοϊκών Εταιρειών (και ιδίως εκείνων που αφορούν τους ναύλους).

Οι Όροι των Ακτοπλοϊκών Εταιρειών ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής, την υπερημερία, την απόδοση ευθύνης, τις ακυρώσεις, τις αλλαγές κρατήσεων και προγραμματισμένων δρομολογίων, τις επιστροφές χρημάτων (εφόσον προσφέρονται) και οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς. Γι’ αυτό το λόγο σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με οποιουσδήποτε Όρους Ακτοπλοϊκών Εταιρειών, ή άλλων Παρόχων, σε σχέση με τις ώρες επιβίβασης επιβατών και οχημάτων, ώρες αναχώρησης πλοίων, και αεροπλάνων, την ορθή καταχώρηση των στοιχείων σας, όπως όνομα κι επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας και κάθε απαιτούμενου στοιχείου για την ολοκλήρωση της κρατησής σας ή άλλα θέματα

Οφείλετε να επιβεβαιώσετε με την αντίστοιχη λιμενική αρχή την ώρα αναχώρησής σας από το εκάστοτε λιμάνι, καθώς σε περιπτώσεις που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, υπάρχει αυξημένη κίνηση στο λιμάνι, υπάρχει κάποια απεργία που επηρεάζει τα δρομολόγια των πλοίων ή υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος ανωτέρας βίας, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή/και αλλαγές στο δρομολόγιό σας.

4.4 Διπλανές θέσεις

Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής κράτησης, η επιλογή διπλανών ή συγκεκριμένων θέσεων δεν είναι δυνατή καθώς οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν παρέχουν το πλάνο των διαθέσιμων θέσεων του εκάστοτε πλοίου στην πλατφόρμα κράτησης της ιστοσελίδας μας. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα επιχειρεί να τοποθετήσει τους επιβάτες της ίδιας κράτησης σε διπλανές θέσεις, χωρίς όμως αυτό να είναι εξασφαλισμένο.

Στην περίπτωση που θέλετε να εξασφαλίσετε διπλανές θέσεις και υπό την προϋπόθεση ότι η ακτοπλοϊκή εταιρεία που έχετε επιλέξει διαθέτει πλάνο θέσεων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κράτησή σας είτε τηλεφωνικά είτε στο κατάστημά μας με τη βοήθεια της ομάδας εξυπηρέτησής πελατών μας.

4.5 Οικονομικά εισιτήρια

Τα οικονομικά εισιτήρια συνήθως δεν υπόκεινται σε ακυρώσεις – αλλαγές. Πρόκειται για εισιτήρια που παρέχονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες σε περιορισμένο αριθμό και αφορούν συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Καλείστε να ανατρέχετε πάντοτε στους ειδικότερους όρους των ακτοπλοϊκών εταιρειών που αναφέρονται σε αυτά τα εισιτήρια καθώς υπόκεινται συχνά σε αλλαγές από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλαγές για τις οποίες η εταιρείας μας δε δύναται να φέρει καμία ευθύνη.

4.6 Εκπτώσεις

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κράτησης που πραγματοποιείτε μέσω της πλατφόρμας της ιστοσελίδας μας θα βρείτε διαθέσιμες τις βασικές παρεχόμενες από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες εκπτώσεις. Για να επωφεληθείτε από τυχόν επιπλέον ειδικότερες εκπτώσεις (πχ φοιτητικά εισιτήρια, εισιτήρια πολυτέκνων κλπ) ή προσφορές των ακτοπλοϊκών εταιρειών οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής κράτησης, καλείστε να επικοινωνήσετε με έναν από τους εκπροσώπους μας ή να εκδώσετε τα εισιτήριά σας απευθείας από το κατάστημα μας.

4.7 Προσφορές από ακτοπλοϊκές

Οι εμφανιζόμενες κατά τη διαδικασία της κράτησης προσφορές των ακτοπλοϊκών εταιρειών ισχύουν μόνο εάν αυτές είναι διαθέσιμες και κατά την έκδοση των εισιτηρίων. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των ακτοπλοϊκών εταιρειών η ανάκληση προσφορών, κατά το μεσολαβούν διάστημα από την κράτηση μέχρι την έκδοση των εισιτηρίων. Ως εκ τούτου η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν ακύρωση, αλλαγή ή ανάκληση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες οιωνδήποτε προσφορών κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

4.8 Παραλαβή εισιτηρίων

Μπορείτε να παραλάβετε τα εισιτήριά σας, χωρίς χρέωση, από τα γραφεία της εταιρείας μας κατά τις ώρες λειτουργίας μας, από τους κεντρικούς πράκτορες των ακτοπλοϊκών εταιρειών, από τα γραφεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας ή κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, μπορούν να σας αποσταλούν μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας (με την οποία συνεργάζεται η εταιρεία μας) στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά τη διαδικασία κράτησής σας. Στην περίπτωση αποστολής των εισιτηρίων στο χώρο σας, επιβαρύνεστε με επιπλέον ποσό:

ΕλληνικάEnglish
Συχνές ΕρωτήσειςF.A.Q.